Aktuality

Obmedzenie vstupu verejnosti na územie národných parkov

Obmedzenie vstupu verejnosti na územie národných parkov

Dátum: 26. 11. 2018

Inšpektori odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny Inšpektorátu životného prostredia Žilina v roku 2018 prešetrovali viacero podozrení poukazujúcich na porušovanie obmedzení vstupu verejnosti na územie národného parku alebo jeho časti, ktoré vyplývajú z príslušných návštevných poriadkov národných parkov, príp. z rozhodnutia orgánu ochrany prírody. Na mnohé porušenia obmedzení vstupu upozornili samotní návštevníci národných parkov zverejnením fotografií na sociálnych sieťach.

Výstavba lesných ciest v národných parkoch

Výstavba lesných ciest v národných parkoch

Dátum: 26. 11. 2018

V súvislosti so sprístupňovaním lesných porastov za účelom vykonávania lesohospodárskych činností uložil Inšpektorát životného prostredia Žilina v roku 2018 dvom obhospodarovateľom lesa v okrese Liptovský Mikuláš pokutu za protiprávne konanie, ktorého sa dopustili tým, že realizovali výstavbu približovacích ciest v Tatranskom národnom parku a v Národnom parku Nízke Tatry bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody.

Pokuta za znečisťovanie ovzdušia

Pokuta za znečisťovanie ovzdušia

Dátum: 26. 11. 2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Ústredie - Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia potvrdil spoločnosti TaM trans spedition, s.r.o., prevádzkujúcej stredné zdroje znečisťovania ovzdušia, kategorizácie 4.40.2: Čerpacia stanica benzínu TaM Autohof, Hodonínska 6707/7, 841 03 Bratislava a Čerpacia stanica benzínu TaM Autohof, Šarovce 545, 935 52 Šarovce pokutu vo výške 800,- eur za porušenie povinností prevádzkovateľa upravených v ustanovení § 15 ods. 1 písm. l) a v ustanovení § 15 ods. 1 písm. q) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Kontrola v lokalite Slnečnice v Bratislave

Kontrola v lokalite Slnečnice v Bratislave

Dátum: 19. 11. 2018

Zákonnosť z pohľadu ochrany životného prostredia pri rozoberaní tzv. „umelého kopca“, v lokalite Slnečnice, Bratislava – Petržalka, v súčasnosti preveruje Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Kontrola spaľovania nepovoleného paliva

Kontrola spaľovania nepovoleného paliva

Dátum: 16. 11. 2018

Kontrola spaľovania nepovoleného paliva (drevotriesky) v malom zdroji znečisťovania ovzdušia – kotle s výkonom £ 0,3 MW.

Kontrola klimatizačných zariadení

Kontrola klimatizačných zariadení

Dátum: 16. 11. 2018

Kontrola klimatizačných zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov v obchodnom centre.

Kontrola prepravy odpadu na štátnej hranici Makov

Kontrola prepravy odpadu na štátnej hranici Makov

Dátum: 16. 11. 2018

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia za účasti zástupcov Colného úradu Žilina vykonali v novembri kontrolu na štátnej hranici Makov zameranú na dodržiavanie povinností pri cezhraničnom pohybe odpadu.

Stavebný odpad v Turzovke odstránený

Stavebný odpad v Turzovke odstránený

Dátum: 16. 11. 2018

Na základe podnetu zameraného na vytvorenie nelegálnej skládky odpadu Inšpektorát životného prostredia Žilina vykonal kontrolu v subjekte Turzovská drevárska fabrika s.r.o., Turzovka.

Uhynuté ryby vo vodnom toku Čierna voda

Uhynuté ryby vo vodnom toku Čierna voda

Dátum: 13. 11. 2018

SIŽP IŽP Košice OIOV v nedeľu 28. novembra 2018 prevzal hlásenie o výskyte uhynutých rýb vo vodnom toku Čierna voda v profile obce Stretávka.

Pokuta za porušenie vodného zákona

Pokuta za porušenie vodného zákona

Dátum: 05. 11. 2018

Vďaka podnetu inšpekcia pri výkone štátneho vodoochranného dozoru pri ťažbe štrkopieskov a pri likvidácii vyťaženej časti ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Sučany zistila porušenie vodného zákona.