Aktuality

Korytnačka zelenkastá v Žiline

Korytnačka zelenkastá v Žiline

Dátum: 28. 01. 2019

Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny vykonal v uplynulom roku 2018 viacero kontrol v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov. V rámci kontrolovania internetového obchodu s exemplármi bolo u štyroch fyzických osôb zistené, že ponúkali na predaj a predali exempláre druhu korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni).

Mimoriadne zhoršenie vôd v toku Telinský potok

Mimoriadne zhoršenie vôd v toku Telinský potok

Dátum: 09. 01. 2019

SIŽP rieši mimoriadne zhoršenie vôd, ktoré sa prejavilo v toku Telinský potok v dĺžke cca 350 m a v hornej časti vypustenej vodnej nádrže Čifáre.

Kontroly na farmách s chovom ošípaných a hydiny

Kontroly na farmách s chovom ošípaných a hydiny

Dátum: 20. 12. 2018

Inšpekcia - odbor integrovaného povolenia a kontroly - začala vykonávať kontroly BAT v jednotlivých farmách s chovom ošípaných a hydiny, hoci prevádzkovatelia fariem majú ešte časový priestor na úplné zosúladenie svojej činnosti s týmto dokumentom do 15. 02. 2021. Prevádzkovatelia na základe výsledkov kontrol získali relevantné informácie o stave svojich fariem vo vzťahu k napĺňaniu záverov o BAT.

Kontroly v okolí Nižného Hrušova, Nižného Hrabovca, Poši a Hencoviec

Dátum: 20. 12. 2018

Na základe podnetov z oblasti Nižného Hrušova, Nižného Hrabovca, Poši a Hencoviec vykonali v roku 2018 inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia  kontroly vo vybraných prevádzkach a subjektoch, ktoré mohli mať potenciálny vplyv na životné prostredie v okolí týchto obcí.

"Smetný kopec" Bratislava - Petržalka

"Smetný kopec" Bratislava - Petržalka

Dátum: 18. 12. 2018

Závery vyplývajúce z analytickej kontroly odobratého odpadu

z lokality „Smetný kopec“, Bratislava – Petržalka

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v súvislosti s prebiehajúcou kontrolou, vykonávanou v lokalite „Smetný kopec“, Bratislava – Petržalka zabezpečila prostredníctvom akreditovanej, odborne spôsobilej osoby na úseku odpadového hospodárstva odber vzoriek, ich následnú analýzu a vypracovanie odborného posudku. 

Zápach v Dubnici nad Váhom

Zápach v Dubnici nad Váhom

Dátum: 18. 12. 2018

Na základe podnetu na šírenie neznesiteľného zápachu zo spaľovania gumy a pneumatík  v Dubnici nad Váhom boli vykonané kontroly dvoch subjektov v jednom areáli. 

Kontrola kvality motorových palív

Kontrola kvality motorových palív

Dátum: 18. 12. 2018

SIŽP IŽP Žilina, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia v rámci druhej etapy zimných odberov za účelom zistenia kvality motorových palív odobrala u podnikateľov, ktorí uvádzajú na trh motorové palivá v územnom pôsobení žilinského inšpektorátu 23 vzoriek motorových palív. 

Obmedzenie vstupu verejnosti na územie národných parkov

Obmedzenie vstupu verejnosti na územie národných parkov

Dátum: 26. 11. 2018

Inšpektori odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny Inšpektorátu životného prostredia Žilina v roku 2018 prešetrovali viacero podozrení poukazujúcich na porušovanie obmedzení vstupu verejnosti na územie národného parku alebo jeho časti, ktoré vyplývajú z príslušných návštevných poriadkov národných parkov, príp. z rozhodnutia orgánu ochrany prírody. Na mnohé porušenia obmedzení vstupu upozornili samotní návštevníci národných parkov zverejnením fotografií na sociálnych sieťach.

Výstavba lesných ciest v národných parkoch

Výstavba lesných ciest v národných parkoch

Dátum: 26. 11. 2018

V súvislosti so sprístupňovaním lesných porastov za účelom vykonávania lesohospodárskych činností uložil Inšpektorát životného prostredia Žilina v roku 2018 dvom obhospodarovateľom lesa v okrese Liptovský Mikuláš pokutu za protiprávne konanie, ktorého sa dopustili tým, že realizovali výstavbu približovacích ciest v Tatranskom národnom parku a v Národnom parku Nízke Tatry bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody.

Pokuta za znečisťovanie ovzdušia

Pokuta za znečisťovanie ovzdušia

Dátum: 26. 11. 2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Ústredie - Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia potvrdil spoločnosti TaM trans spedition, s.r.o., prevádzkujúcej stredné zdroje znečisťovania ovzdušia, kategorizácie 4.40.2: Čerpacia stanica benzínu TaM Autohof, Hodonínska 6707/7, 841 03 Bratislava a Čerpacia stanica benzínu TaM Autohof, Šarovce 545, 935 52 Šarovce pokutu vo výške 800,- eur za porušenie povinností prevádzkovateľa upravených v ustanovení § 15 ods. 1 písm. l) a v ustanovení § 15 ods. 1 písm. q) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.