Aktuality

Výrub stromov v Bratislave

Výrub stromov v Bratislave

Dátum: 11. 03. 2019

Dňa 17.10.2018 bol na Inšpektorát životného prostredia Bratislava oznámený výrub stromov na Pionierskej ulici v Bratislave. Ešte v ten deň inšpektori Odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny vykonali miestne šetrenie, pri ktorom bolo zistené, že v rámci rekonštrukčných prác na vozovke došlo k zabetónovaniu časti koreňovej sústavy 39 ks drevín rastúcich na chodníku v blízkosti vozovky. Okrem toho naši inšpektori zistili, že z 39 ks drevín je 17 ks  invázneho druhu dreviny Negundo aceroides (javorovec jaseňolistý).

Starostlivosť o dreviny

Starostlivosť o dreviny

Dátum: 20. 02. 2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Žilina, na základe vykonaného štátneho dozoru v obci Hôrky v okrese Žilina, ktorého predmetom bola starostlivosť o dreviny rastúce na území obce, uložila Obci Hôrky pokutu vo výške 2500 eur za protiprávne konanie na úseku ochrany prírody a krajiny, ktorého sa dopustila tým, že v rokoch 2017 a 2018 nezabezpečila odborne realizovaný a cielený rez 16 ks drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Obce Hôrky, čím si nesplnila povinnosť vlastníka pozemku starať sa o dreviny, najmä ich ošetrovať a udržiavať.

Mimoriadne zhoršenie vôd v Hlohovci

Mimoriadne zhoršenie vôd v Hlohovci

Dátum: 20. 02. 2019

SIŽP SP Nitra OIOV riešil dňa 20.02.2019 na základe hlásenia príslušníka Vojenského útvaru Hlohovec mimoriadne zhoršenie vôd ( ďalej len MZV), pri ktorom došlo k úniku približne 1000 l motorovej nafty. Pri riešení MZV bolo zistené, že pri stáčaní motorovej nafty došlo k uvoľneniu príruby  na centrálnom prívodnom potrubí do skladovacej podzemnej nádrže, následkom čoho motorová nafta postupne unikala do šachty v ktorej je umiestnený otvor skladovacej podzemnej nádrže.

Dopravná nehoda na diaľnici D1

Dopravná nehoda na diaľnici D1

Dátum: 05. 02. 2019

Na SIŽP, SP Nitra, OIOV bola dňa 05. 02. 2019 nahlásená operačným pracovníkom Krajského operačného strediska HaZZ Trnava, dopravná nehoda  vozidla - kamióna na diaľnici D1 v smere Bratislava – Trnava, zjazd na Voderady, v cca na 43. km. Pri dopravnej nehode došlo, na základe prvotného hlásenia, k úniku motorovej nafty v množstve cca 150 l a cca 50 l hydraulického oleja na nespevnený terén. SIŽP, SP Nitra, OIOV ustanovil pracovnú skupinu. MZV je v štádiu riešenia.

Výroba bázických stavív SLOVMAG, a.s. Lubeník

Dátum: 01. 02. 2019

Inšpekcia vydala povolenie na zmeny pre prevádzku „ Výroba bázických stavív SLOVMAG, a.s. Lubeník“, vrátane stavebného povolenia pre investičné akcie: „Výmena filtra na prípravni hmôt I.-III. Etapa“ a „Rekonštrukcia plynovej sušiarne bubnový sušič v prípravni hmôt VI. Etapa“. Realizáciou uvedených zmien dôjde k zníženiu množstva tuhých emisií znečisťujúcich látok z jestvujúcich zdrojov a k zlepšeniu emisnej a smogovej situácie v danej lokalite a jej okolia.

Korytnačka zelenkastá v Žiline

Korytnačka zelenkastá v Žiline

Dátum: 28. 01. 2019

Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny vykonal v uplynulom roku 2018 viacero kontrol v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov. V rámci kontrolovania internetového obchodu s exemplármi bolo u štyroch fyzických osôb zistené, že ponúkali na predaj a predali exempláre druhu korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni).

Mimoriadne zhoršenie vôd v toku Telinský potok

Mimoriadne zhoršenie vôd v toku Telinský potok

Dátum: 09. 01. 2019

SIŽP rieši mimoriadne zhoršenie vôd, ktoré sa prejavilo v toku Telinský potok v dĺžke cca 350 m a v hornej časti vypustenej vodnej nádrže Čifáre.

Kontroly na farmách s chovom ošípaných a hydiny

Kontroly na farmách s chovom ošípaných a hydiny

Dátum: 20. 12. 2018

Inšpekcia - odbor integrovaného povolenia a kontroly - začala vykonávať kontroly BAT v jednotlivých farmách s chovom ošípaných a hydiny, hoci prevádzkovatelia fariem majú ešte časový priestor na úplné zosúladenie svojej činnosti s týmto dokumentom do 15. 02. 2021. Prevádzkovatelia na základe výsledkov kontrol získali relevantné informácie o stave svojich fariem vo vzťahu k napĺňaniu záverov o BAT.

Kontroly v okolí Nižného Hrušova, Nižného Hrabovca, Poši a Hencoviec

Dátum: 20. 12. 2018

Na základe podnetov z oblasti Nižného Hrušova, Nižného Hrabovca, Poši a Hencoviec vykonali v roku 2018 inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia  kontroly vo vybraných prevádzkach a subjektoch, ktoré mohli mať potenciálny vplyv na životné prostredie v okolí týchto obcí.

"Smetný kopec" Bratislava - Petržalka

"Smetný kopec" Bratislava - Petržalka

Dátum: 18. 12. 2018

Závery vyplývajúce z analytickej kontroly odobratého odpadu

z lokality „Smetný kopec“, Bratislava – Petržalka

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v súvislosti s prebiehajúcou kontrolou, vykonávanou v lokalite „Smetný kopec“, Bratislava – Petržalka zabezpečila prostredníctvom akreditovanej, odborne spôsobilej osoby na úseku odpadového hospodárstva odber vzoriek, ich následnú analýzu a vypracovanie odborného posudku.