Aktuality

Vyjadrenie SIŽP k situácii na Ružíne

Dátum: 21. 11. 2019

Momentálna situácia na vodnej nádrži Ružín je vyvrcholením dlhodobého neriadeného skládkovania komunálneho odpadu občanmi žijúcimi v obciach nad vodnou nádržou Ružín, miestnych chatárov a iných nezistených pôvodcov odpadov, ktorí svoj komunálny odpad likvidujú vytváraním nelegálnych skládok na brehoch okolitých vodných tokov. Pri dlhotrvajúcich dažďoch dochádza k splavovaniu tohto odpadu do vodných tokov a následne sa tento odpad hromadí vo vodnej nádrži Ružín. Nelegálne uloženie odpadov je porušením § 13 písm. a) zákona o odpadoch za ktoré sa ukladá sankcia v rozpätí od 4 000 eur do 350 000 eur.

Odvolací orgán zrušil povolenie pre veľkokapacitnú farmu ošípaných v Palárikove

Dátum: 11. 10. 2019

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia 4.10.2019 zrušilo integrované povolenie pre prevádzku Farma ošípaných Palárikovo – Šándor. Ako prvý dôvod uvádza zmenu stanoviska obce Palárikovo. Kým v roku 2016 obec vydala súhlasné stanovisko, v rámci odvolania svoje stanovisko zmenila na nesúhlasné. 

Problém zápachu a hluku

Dátum: 03. 10. 2019

Na ústredí Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa dňa 30.09.2019 stretli zástupcovia SIŽP, Ministerstva  životného prostredia SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a spoločnosti Slovnaft, a.s.Stretnutie inicioval generálny riaditeľ SIŽP z dôvodu petície obyvateľov Bratislavy a okolitých obcí proti zvýšenej miere zápachu a hluku pochádzajúcej z rafinérie Slovnaft, a.s.


Mimoriadne zhoršenie vôd v obci Dolné Krškany

Mimoriadne zhoršenie vôd v obci Dolné Krškany

Dátum: 18. 07. 2019

Dňa 15.07.2019 došlo v  k. ú. obce Dolné Krškany k dopravnej nehode, pri ktorej vodič nákladného automobilu vošiel na železničné priecestie, následkom čoho došlo k zrážke s osobným vlakom. Pri zrážke bola poškodená palivová nádrž nákladného vozidla a podľa prvotných informácii od veliteľa zásahu z OR HaZZ Nitra došlo k úniku motorovej nafty do miesta koľajiska. Pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia vôd boli inšpekciou vydané príkazy na vykonanie potrebných opatrení na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd.

Pozitívny prípad z kontrolnej činnosti

Dátum: 03. 07. 2019

Poďakovanie pre SIŽP IŽP Žilina 

Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor odpadového hospodárstva vykonal dňa 04.12.2018 miestne šetrenie  v k. ú. Brodno na základe prijatého podnetu, ktorý poukazoval na nelegálne uložený odpad – kusy betónu, polámaný asfalt, čiastočne aj komunálny odpad, nachádzajúci sa cca 200 m od ochranného pásma Prírodnej pamiatky Kysucká brána. Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva na základe vykonaného miestneho šetrenia zdokumentoval v teréne navážku asfaltovej drte umiestnenú v priestore bývalého lomu v k. ú. Brodno, pomocou GPS zariadenia zameral polohu navážky o výmere 579 m², identifikoval predmetné parcely. Zistil, že vlastníkom  predmetných pozemkov je Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno, Žilina.

Autonehoda medzi obcami Žlkovice a Trakovice

Autonehoda medzi obcami Žlkovice a Trakovice

Dátum: 03. 07. 2019

Dňa 01.07.2019 došlo v ranných hodinách medzi obcami  Žlkovce a Trakovice k dopravnej nehode nákladného automobilu,  pri ktorej vodič nákladného automobilu zišiel z doposiaľ  nezistených príčin z cestnej komunikácie. Podľa zistených  informácií došlo k poškodeniu   palivovej nádrže a k úniku cca 100 litrov motorovej nafty na nespevnený terén, vedľa cestnej komunikácie.  OIOV SP Nitra vydal pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia vôd príkazy  na odstránenie škodlivých následkov mimoriadneho zhoršenia vôd. Mimoriadne zhoršenie vôd je v riešení. 

K úhynu rýb na rieke Nitra

Dátum: 05. 06. 2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zásadne nesúhlasí  s tvrdeniami pána Jozefa  Lengyela článku uverejnenom v denníku Sme – My Nové Zámky dňa 03.06.2019 v súvislosti s postupom SIŽP pri riešení medializovaného prípadu úhynu rýb na rieke Nitra. Pre objektívne posúdenie celej záležitosti, nižšie uvádzame chronológiu a stanoviská dotknutých orgánov vrátane výsledkov analýz odberov vzoriek vody, ktoré preukazujú správnosť postupov a záverov pracovnej skupiny a zamestnancov SIŽP.

Úhyn rýb na rieke Nitra

Úhyn rýb na rieke Nitra

Dátum: 30. 05. 2019

Slovenskej inšpekcii životného prostredia bol dňa 28.05.2019 nahlásený úhyn rýb na rieke Nitra, v okrese Nové Zámky. Inšpekcia vzápätí  požiadala o súčinnosť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ( SVP ) a zároveň o udalosti informovala Slovenský rybársky zväz a políciu. Na mieste bol prítomný aj zamestnanec Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a Okresného úradu Nitra.

Výrub stromov v Bratislave

Výrub stromov v Bratislave

Dátum: 11. 03. 2019

Dňa 17.10.2018 bol na Inšpektorát životného prostredia Bratislava oznámený výrub stromov na Pionierskej ulici v Bratislave. Ešte v ten deň inšpektori Odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny vykonali miestne šetrenie, pri ktorom bolo zistené, že v rámci rekonštrukčných prác na vozovke došlo k zabetónovaniu časti koreňovej sústavy 39 ks drevín rastúcich na chodníku v blízkosti vozovky. Okrem toho naši inšpektori zistili, že z 39 ks drevín je 17 ks  invázneho druhu dreviny Negundo aceroides (javorovec jaseňolistý).

Starostlivosť o dreviny

Starostlivosť o dreviny

Dátum: 20. 02. 2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Žilina, na základe vykonaného štátneho dozoru v obci Hôrky v okrese Žilina, ktorého predmetom bola starostlivosť o dreviny rastúce na území obce, uložila Obci Hôrky pokutu vo výške 2500 eur za protiprávne konanie na úseku ochrany prírody a krajiny, ktorého sa dopustila tým, že v rokoch 2017 a 2018 nezabezpečila odborne realizovaný a cielený rez 16 ks drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Obce Hôrky, čím si nesplnila povinnosť vlastníka pozemku starať sa o dreviny, najmä ich ošetrovať a udržiavať.

Mimoriadne zhoršenie vôd v Hlohovci

Mimoriadne zhoršenie vôd v Hlohovci

Dátum: 20. 02. 2019

SIŽP SP Nitra OIOV riešil dňa 20.02.2019 na základe hlásenia príslušníka Vojenského útvaru Hlohovec mimoriadne zhoršenie vôd ( ďalej len MZV), pri ktorom došlo k úniku približne 1000 l motorovej nafty. Pri riešení MZV bolo zistené, že pri stáčaní motorovej nafty došlo k uvoľneniu príruby  na centrálnom prívodnom potrubí do skladovacej podzemnej nádrže, následkom čoho motorová nafta postupne unikala do šachty v ktorej je umiestnený otvor skladovacej podzemnej nádrže.

Dopravná nehoda na diaľnici D1

Dopravná nehoda na diaľnici D1

Dátum: 05. 02. 2019

Na SIŽP, SP Nitra, OIOV bola dňa 05. 02. 2019 nahlásená operačným pracovníkom Krajského operačného strediska HaZZ Trnava, dopravná nehoda  vozidla - kamióna na diaľnici D1 v smere Bratislava – Trnava, zjazd na Voderady, v cca na 43. km. Pri dopravnej nehode došlo, na základe prvotného hlásenia, k úniku motorovej nafty v množstve cca 150 l a cca 50 l hydraulického oleja na nespevnený terén. SIŽP, SP Nitra, OIOV ustanovil pracovnú skupinu. MZV je v štádiu riešenia.

Výroba bázických stavív SLOVMAG, a.s. Lubeník

Dátum: 01. 02. 2019

Inšpekcia vydala povolenie na zmeny pre prevádzku „ Výroba bázických stavív SLOVMAG, a.s. Lubeník“, vrátane stavebného povolenia pre investičné akcie: „Výmena filtra na prípravni hmôt I.-III. Etapa“ a „Rekonštrukcia plynovej sušiarne bubnový sušič v prípravni hmôt VI. Etapa“. Realizáciou uvedených zmien dôjde k zníženiu množstva tuhých emisií znečisťujúcich látok z jestvujúcich zdrojov a k zlepšeniu emisnej a smogovej situácie v danej lokalite a jej okolia.

Korytnačka zelenkastá v Žiline

Korytnačka zelenkastá v Žiline

Dátum: 28. 01. 2019

Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny vykonal v uplynulom roku 2018 viacero kontrol v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov. V rámci kontrolovania internetového obchodu s exemplármi bolo u štyroch fyzických osôb zistené, že ponúkali na predaj a predali exempláre druhu korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni).

Mimoriadne zhoršenie vôd v toku Telinský potok

Mimoriadne zhoršenie vôd v toku Telinský potok

Dátum: 09. 01. 2019

SIŽP rieši mimoriadne zhoršenie vôd, ktoré sa prejavilo v toku Telinský potok v dĺžke cca 350 m a v hornej časti vypustenej vodnej nádrže Čifáre.

Kontroly na farmách s chovom ošípaných a hydiny

Kontroly na farmách s chovom ošípaných a hydiny

Dátum: 20. 12. 2018

Inšpekcia - odbor integrovaného povolenia a kontroly - začala vykonávať kontroly BAT v jednotlivých farmách s chovom ošípaných a hydiny, hoci prevádzkovatelia fariem majú ešte časový priestor na úplné zosúladenie svojej činnosti s týmto dokumentom do 15. 02. 2021. Prevádzkovatelia na základe výsledkov kontrol získali relevantné informácie o stave svojich fariem vo vzťahu k napĺňaniu záverov o BAT.

Kontroly v okolí Nižného Hrušova, Nižného Hrabovca, Poši a Hencoviec

Dátum: 20. 12. 2018

Na základe podnetov z oblasti Nižného Hrušova, Nižného Hrabovca, Poši a Hencoviec vykonali v roku 2018 inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia  kontroly vo vybraných prevádzkach a subjektoch, ktoré mohli mať potenciálny vplyv na životné prostredie v okolí týchto obcí.

"Smetný kopec" Bratislava - Petržalka

"Smetný kopec" Bratislava - Petržalka

Dátum: 18. 12. 2018

Závery vyplývajúce z analytickej kontroly odobratého odpadu

z lokality „Smetný kopec“, Bratislava – Petržalka

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v súvislosti s prebiehajúcou kontrolou, vykonávanou v lokalite „Smetný kopec“, Bratislava – Petržalka zabezpečila prostredníctvom akreditovanej, odborne spôsobilej osoby na úseku odpadového hospodárstva odber vzoriek, ich následnú analýzu a vypracovanie odborného posudku. 

Zápach v Dubnici nad Váhom

Zápach v Dubnici nad Váhom

Dátum: 18. 12. 2018

Na základe podnetu na šírenie neznesiteľného zápachu zo spaľovania gumy a pneumatík  v Dubnici nad Váhom boli vykonané kontroly dvoch subjektov v jednom areáli. 

Kontrola kvality motorových palív

Kontrola kvality motorových palív

Dátum: 18. 12. 2018

SIŽP IŽP Žilina, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia v rámci druhej etapy zimných odberov za účelom zistenia kvality motorových palív odobrala u podnikateľov, ktorí uvádzajú na trh motorové palivá v územnom pôsobení žilinského inšpektorátu 23 vzoriek motorových palív. 

Obmedzenie vstupu verejnosti na územie národných parkov

Obmedzenie vstupu verejnosti na územie národných parkov

Dátum: 26. 11. 2018

Inšpektori odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny Inšpektorátu životného prostredia Žilina v roku 2018 prešetrovali viacero podozrení poukazujúcich na porušovanie obmedzení vstupu verejnosti na územie národného parku alebo jeho časti, ktoré vyplývajú z príslušných návštevných poriadkov národných parkov, príp. z rozhodnutia orgánu ochrany prírody. Na mnohé porušenia obmedzení vstupu upozornili samotní návštevníci národných parkov zverejnením fotografií na sociálnych sieťach.

Výstavba lesných ciest v národných parkoch

Výstavba lesných ciest v národných parkoch

Dátum: 26. 11. 2018

V súvislosti so sprístupňovaním lesných porastov za účelom vykonávania lesohospodárskych činností uložil Inšpektorát životného prostredia Žilina v roku 2018 dvom obhospodarovateľom lesa v okrese Liptovský Mikuláš pokutu za protiprávne konanie, ktorého sa dopustili tým, že realizovali výstavbu približovacích ciest v Tatranskom národnom parku a v Národnom parku Nízke Tatry bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody.

Pokuta za znečisťovanie ovzdušia

Pokuta za znečisťovanie ovzdušia

Dátum: 26. 11. 2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Ústredie - Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia potvrdil spoločnosti TaM trans spedition, s.r.o., prevádzkujúcej stredné zdroje znečisťovania ovzdušia, kategorizácie 4.40.2: Čerpacia stanica benzínu TaM Autohof, Hodonínska 6707/7, 841 03 Bratislava a Čerpacia stanica benzínu TaM Autohof, Šarovce 545, 935 52 Šarovce pokutu vo výške 800,- eur za porušenie povinností prevádzkovateľa upravených v ustanovení § 15 ods. 1 písm. l) a v ustanovení § 15 ods. 1 písm. q) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Kontrola v lokalite Slnečnice v Bratislave

Kontrola v lokalite Slnečnice v Bratislave

Dátum: 19. 11. 2018

Zákonnosť z pohľadu ochrany životného prostredia pri rozoberaní tzv. „umelého kopca“, v lokalite Slnečnice, Bratislava – Petržalka, v súčasnosti preveruje Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Kontrola spaľovania nepovoleného paliva

Kontrola spaľovania nepovoleného paliva

Dátum: 16. 11. 2018

Kontrola spaľovania nepovoleného paliva (drevotriesky) v malom zdroji znečisťovania ovzdušia – kotle s výkonom £ 0,3 MW.

Kontrola klimatizačných zariadení

Kontrola klimatizačných zariadení

Dátum: 16. 11. 2018

Kontrola klimatizačných zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov v obchodnom centre.

Kontrola prepravy odpadu na štátnej hranici Makov

Kontrola prepravy odpadu na štátnej hranici Makov

Dátum: 16. 11. 2018

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia za účasti zástupcov Colného úradu Žilina vykonali v novembri kontrolu na štátnej hranici Makov zameranú na dodržiavanie povinností pri cezhraničnom pohybe odpadu.

Stavebný odpad v Turzovke odstránený

Stavebný odpad v Turzovke odstránený

Dátum: 16. 11. 2018

Na základe podnetu zameraného na vytvorenie nelegálnej skládky odpadu Inšpektorát životného prostredia Žilina vykonal kontrolu v subjekte Turzovská drevárska fabrika s.r.o., Turzovka.

Uhynuté ryby vo vodnom toku Čierna voda

Uhynuté ryby vo vodnom toku Čierna voda

Dátum: 13. 11. 2018

SIŽP IŽP Košice OIOV v nedeľu 28. novembra 2018 prevzal hlásenie o výskyte uhynutých rýb vo vodnom toku Čierna voda v profile obce Stretávka.

Pokuta za porušenie vodného zákona

Pokuta za porušenie vodného zákona

Dátum: 05. 11. 2018

Vďaka podnetu inšpekcia pri výkone štátneho vodoochranného dozoru pri ťažbe štrkopieskov a pri likvidácii vyťaženej časti ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Sučany zistila porušenie vodného zákona.

Odumreté stromy v Žiline

Odumreté stromy v Žiline

Dátum: 05. 11. 2018

Na ľavom brehu vodného toku Rajčanka došlo k náhlemu úhynu viacerých vzrastlých ihličnatých stromov. Z odumretých jedincov sa samovoľne odlupovala kôra, pod ktorou boli zreteľné chodby podkôrneho hmyzu, na kmeňoch odumierajúcich jedincov boli zreteľné stopy po výtoku živice.

Demänovská dolina

Demänovská dolina

Dátum: 19. 10. 2018

Na základe podnetu zo Spiša bola inšpekcia na kontrole výstavby hotelového komplexu v blízkosti Národnej prírodnej pamiatky Vrbické pleso, v Demänovskej Doline, na území Národného parku Nízke Tatry. Miestnym šetrením  boli stotožnené objekty zachytené na fotografiách priložených k podnetu a výkonom štátneho dozoru bolo zistené...

Mimoriadne zhoršenie vôd

Mimoriadne zhoršenie vôd

Dátum: 19. 10. 2018

Dňa 16.10.2018 riešila inšpekcia mimoriadne zhoršenie vôd na povrchovom toku Dudváh v k.ú. Žlkovce.

Katedra genetiky PRIF UK

Dátum: 17. 10. 2018

Na Katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského sme vykonali kontrolu zameranú na dodržiavanie ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Najlacnejšie podlahy

Dátum: 17. 10. 2018

V predajni podláh „Najlacnejšie podlahy“, Vajanského námestie 12 v Banskej Bystrici sme vykonali kontrolu používania národnej environmentálnej značky v skupine produktov: „dosky na báze dreva“  a environmentálnej značky EÚ v skupine produktov „podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu“.

PD Chynorany

Dátum: 17. 10. 2018

V Poľnohospodárskom družstve v Chynoranoch, Bernolákova ulica 202/18, na parcele s kukuricou siatou s názvom „Nadlické záhumnie“ sme vykonali kontrolu zameranú na zistenie prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v odobratých rastlinných materiáloch v zmysle zákona o GMO.