Aktuality

Vyjadrenie SIŽP k situácii na Ružíne

Dátum: 21. 11. 2019

Momentálna situácia na vodnej nádrži Ružín je vyvrcholením dlhodobého neriadeného skládkovania komunálneho odpadu občanmi žijúcimi v obciach nad vodnou nádržou Ružín, miestnych chatárov a iných nezistených pôvodcov odpadov, ktorí svoj komunálny odpad likvidujú vytváraním nelegálnych skládok na brehoch okolitých vodných tokov. Pri dlhotrvajúcich dažďoch dochádza k splavovaniu tohto odpadu do vodných tokov a následne sa tento odpad hromadí vo vodnej nádrži Ružín. Nelegálne uloženie odpadov je porušením § 13 písm. a) zákona o odpadoch za ktoré sa ukladá sankcia v rozpätí od 4 000 eur do 350 000 eur.

Odvolací orgán zrušil povolenie pre veľkokapacitnú farmu ošípaných v Palárikove

Dátum: 11. 10. 2019

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia 4.10.2019 zrušilo integrované povolenie pre prevádzku Farma ošípaných Palárikovo – Šándor. Ako prvý dôvod uvádza zmenu stanoviska obce Palárikovo. Kým v roku 2016 obec vydala súhlasné stanovisko, v rámci odvolania svoje stanovisko zmenila na nesúhlasné. 

Problém zápachu a hluku

Dátum: 03. 10. 2019

Na ústredí Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa dňa 30.09.2019 stretli zástupcovia SIŽP, Ministerstva  životného prostredia SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a spoločnosti Slovnaft, a.s.Stretnutie inicioval generálny riaditeľ SIŽP z dôvodu petície obyvateľov Bratislavy a okolitých obcí proti zvýšenej miere zápachu a hluku pochádzajúcej z rafinérie Slovnaft, a.s.


Mimoriadne zhoršenie vôd v obci Dolné Krškany

Mimoriadne zhoršenie vôd v obci Dolné Krškany

Dátum: 18. 07. 2019

Dňa 15.07.2019 došlo v  k. ú. obce Dolné Krškany k dopravnej nehode, pri ktorej vodič nákladného automobilu vošiel na železničné priecestie, následkom čoho došlo k zrážke s osobným vlakom. Pri zrážke bola poškodená palivová nádrž nákladného vozidla a podľa prvotných informácii od veliteľa zásahu z OR HaZZ Nitra došlo k úniku motorovej nafty do miesta koľajiska. Pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia vôd boli inšpekciou vydané príkazy na vykonanie potrebných opatrení na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd.

Pozitívny prípad z kontrolnej činnosti

Dátum: 03. 07. 2019

Poďakovanie pre SIŽP IŽP Žilina 

Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor odpadového hospodárstva vykonal dňa 04.12.2018 miestne šetrenie  v k. ú. Brodno na základe prijatého podnetu, ktorý poukazoval na nelegálne uložený odpad – kusy betónu, polámaný asfalt, čiastočne aj komunálny odpad, nachádzajúci sa cca 200 m od ochranného pásma Prírodnej pamiatky Kysucká brána. Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva na základe vykonaného miestneho šetrenia zdokumentoval v teréne navážku asfaltovej drte umiestnenú v priestore bývalého lomu v k. ú. Brodno, pomocou GPS zariadenia zameral polohu navážky o výmere 579 m², identifikoval predmetné parcely. Zistil, že vlastníkom  predmetných pozemkov je Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno, Žilina.

Autonehoda medzi obcami Žlkovice a Trakovice

Autonehoda medzi obcami Žlkovice a Trakovice

Dátum: 03. 07. 2019

Dňa 01.07.2019 došlo v ranných hodinách medzi obcami  Žlkovce a Trakovice k dopravnej nehode nákladného automobilu,  pri ktorej vodič nákladného automobilu zišiel z doposiaľ  nezistených príčin z cestnej komunikácie. Podľa zistených  informácií došlo k poškodeniu   palivovej nádrže a k úniku cca 100 litrov motorovej nafty na nespevnený terén, vedľa cestnej komunikácie.  OIOV SP Nitra vydal pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia vôd príkazy  na odstránenie škodlivých následkov mimoriadneho zhoršenia vôd. Mimoriadne zhoršenie vôd je v riešení. 

K úhynu rýb na rieke Nitra

Dátum: 05. 06. 2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zásadne nesúhlasí  s tvrdeniami pána Jozefa  Lengyela článku uverejnenom v denníku Sme – My Nové Zámky dňa 03.06.2019 v súvislosti s postupom SIŽP pri riešení medializovaného prípadu úhynu rýb na rieke Nitra. Pre objektívne posúdenie celej záležitosti, nižšie uvádzame chronológiu a stanoviská dotknutých orgánov vrátane výsledkov analýz odberov vzoriek vody, ktoré preukazujú správnosť postupov a záverov pracovnej skupiny a zamestnancov SIŽP.

Úhyn rýb na rieke Nitra

Úhyn rýb na rieke Nitra

Dátum: 30. 05. 2019

Slovenskej inšpekcii životného prostredia bol dňa 28.05.2019 nahlásený úhyn rýb na rieke Nitra, v okrese Nové Zámky. Inšpekcia vzápätí  požiadala o súčinnosť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ( SVP ) a zároveň o udalosti informovala Slovenský rybársky zväz a políciu. Na mieste bol prítomný aj zamestnanec Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a Okresného úradu Nitra.

Výrub stromov v Bratislave

Výrub stromov v Bratislave

Dátum: 11. 03. 2019

Dňa 17.10.2018 bol na Inšpektorát životného prostredia Bratislava oznámený výrub stromov na Pionierskej ulici v Bratislave. Ešte v ten deň inšpektori Odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny vykonali miestne šetrenie, pri ktorom bolo zistené, že v rámci rekonštrukčných prác na vozovke došlo k zabetónovaniu časti koreňovej sústavy 39 ks drevín rastúcich na chodníku v blízkosti vozovky. Okrem toho naši inšpektori zistili, že z 39 ks drevín je 17 ks  invázneho druhu dreviny Negundo aceroides (javorovec jaseňolistý).

Starostlivosť o dreviny

Starostlivosť o dreviny

Dátum: 20. 02. 2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Žilina, na základe vykonaného štátneho dozoru v obci Hôrky v okrese Žilina, ktorého predmetom bola starostlivosť o dreviny rastúce na území obce, uložila Obci Hôrky pokutu vo výške 2500 eur za protiprávne konanie na úseku ochrany prírody a krajiny, ktorého sa dopustila tým, že v rokoch 2017 a 2018 nezabezpečila odborne realizovaný a cielený rez 16 ks drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Obce Hôrky, čím si nesplnila povinnosť vlastníka pozemku starať sa o dreviny, najmä ich ošetrovať a udržiavať.