K úhynu rýb na rieke Nitra

Dátum: 05. 06. 2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zásadne nesúhlasí  s tvrdeniami pána Jozefa  Lengyela článku uverejnenom v denníku Sme – My Nové Zámky dňa 03.06.2019 v súvislosti s postupom SIŽP pri riešení medializovaného prípadu úhynu rýb na rieke Nitra. Pre objektívne posúdenie celej záležitosti, nižšie uvádzame chronológiu a stanoviská dotknutých orgánov vrátane výsledkov analýz odberov vzoriek vody, ktoré preukazujú správnosť postupov a záverov pracovnej skupiny a zamestnancov SIŽP.


Pán Jozef  Lengyel dňa 28.05.2019 nahlásil SIŽP mimoriadne zhoršenie vôd na rieke Nitra, v okrese Nové Zámky. O úhyne rýb na rieke Nitra mal však informácie od 26.05.2019 a napriek tomu nekonal. V zmysle vodného zákona je ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť túto skutočnosť SIŽP alebo okresnému úradu, príp. alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 alebo obci, alebo správcovi vodného toku. Pán Jozef Lengyel, ktorý je  navyše zamestnancom Štátnej ochrany prírody SR si však túto zákonom stanovenú povinnosť nesplnil. 


SIŽP ihneď po nahlásení   požiadala o súčinnosť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP)   a zároveň o udalosti informovala Slovenský rybársky zväz a  políciu. Na mieste bol prítomný aj zamestnanec Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a Okresného úradu Nitra. 


SIŽP  na mieste pre účely riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd zostavila pracovnú skupinu  zloženú zo zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (SVP),  Slovenského rybárskeho  zväzu (SRZ), Krajského riaditeľstva  PZ Nitra, odbor environmentálnej polície (KR PZ  Nitra), zástupca Obvodného oddelenia PZ Vráble (OO PZ Vráble), Okresného úradu Nitra (OÚ Nitra)  a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS Nitra).  


Pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd sa v mieste odberu vzorky vody (pod Vinodolským mostom)  pH vody pohybovalo v rozmedzí 7 – 8, nameraná hodnota kyslíka bola 8,6, amoniaku 0 a  teplota vody 18°C. Merania ( pH, kyslík) vykonal nezávisle od SIŽP aj hlavný hospodár SRZ miestnej organizácie Nové Zámky so záverom, že sú vzhľadom na obdobie v norme. Zároveň počas riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd nebolo zistené nedovolené vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Nitra, ani nedovolené zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, čo potvrdili aj operatívne merania. Z uvedených dôvodov pracovná skupina vylúčila znečistenie vodného toku ako možnú príčinu úhynu rýb. Súčasťou pracovnej skupiny boli zamestnanci SIŽP a odborníci z iných zložiek orgánov štátnej správy. 


Závery pracovnej skupiny potvrdzujú  aj výsledky rozboru dvoch vzoriek  povrchovej vody, ktoré odobralo a výsledky laboratórnych rozborov spracovalo  akreditované laboratórium -  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 30.05.2019. 

                                                           1. vzorka                        2. vzorka       neistota         norma

CHSK  (chemická spotreba kyslíka)      20,3                                   23,4              15%             35   

BSK5 (biologická spotreba kyslíka)    4,6 mg/l                               5,4 mg/l          25 %            7     

RL 105    (rozpustné látky)                   266                                     238               10 %         900

RL 550     (rozpustné látky)                  158                                     142               10 %         640

N-NH4     amoniak                               0,77                                    0,84                10 %           1

celkový    dusík                                     3,4                                      3,6                 11%            9

celkový    fosfor                                    0,41                                     0,57              16 %          0,4

NL 105 (nerozpustné látky)                  115                                      133               10 %          25Výsledky kontrolných rozborov  indikujú   prekročenie odporúčaných  hodnôt nerozpustných látok, ktoré sú určené pre povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb. Pravdepodobnou príčinou prekročenia nerozpustných látok vo vodnom toku, boli nepriaznivé  poveternostné podmienky ( prívalový dážď) a hydrogeologické pomery v toku, ktoré mali za následok zabahnenie  rieky a zvírenie dnových sedimentov a boli aj pravdepodobnou príčinou úhynu rýb. Mierne zvýšená hodnota fosforu v rieke Nitra mohla signalizovať eutrofizáciu, avšak nemala dopad na vyskytujúcu sa mortalitu rýb. 


Žiadny z týchto ukazovateľov neindikuje úhyn rýb otravou, príp. pesticídmi a hnojivami  ako uvádza pán Jozef Lengyel v článku. 


Mimoriadne zhoršenie vôd riešila pracovná skupina zložená z odborníkov, ktorí sa všetci jednoznačne vyjadrili, že príčinou úhynu rýb boli prívalové dažde, ktoré spôsobili silné zakalenie rieky Nitra, čo spôsobilo úhyn rýb. Zamestnanci SIŽP, ktorí sa zúčastnili riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd majú splnené odborné a kvalifikačné predpoklady, overené skúškou spôsobilosti výkonu štátneho vodoochranného dozoru. Pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd konali v rámci  kompetencií, ktoré sú  presne vymedzené a definované vodným zákonom. 


Stanovisko MsO SRZ Nitra – rybársky hospodár

MsO SRZ Nitra eviduje mimoriadnu situáciu ohľadom zvýšenej hladiny vody v rieke Nitra (po zrážkovej činnosti) od piatku 24.05.2019 - v poobedňajších hodinách. S  týmto javom zvýšenej hladiny, zvýšeného prietoku a silného zákalu vody v recipiente vodného toku rieky Nitra sa začali objavovať prvé problémy, ktoré nastali pri zatopení pobrežného pásma vodného toku - teda bérm na viacerých úsekoch tohto vodného útvaru, často zatopené až po návodnú stranu ochrannej hrádze, kde sa po opadnutí vody a vrátení sa do koryta toku vytvorili v terénnych depresiách na bermách rôzne veľké jazierka s veľkými početnosťami nížinných druhov rýb, ktoré sa tam pri prechode zvýšeného prietoku ukryli pred nepriaznivými podmienkami v hlavnom koryte, ale po ústupe vody sa všetky nevrátili s vodou do koryta toku. Počas víkendu členovia rybárskeho zväzu uskutočnili brigády zamerané pre návrat týchto uviaznutých rýb do vodného toku, avšak aj napriek týmto prácam pomerne veľká početnosť hlavne reofilných (prúdomilných) druhov rýb tento negatívny jav (zmena prostredia, nízky obsah kyslíka, zanesené žiabrové epitely, mechanické poškodenia, stresový faktor a pod. nezvládla a uhynula aj po návrate naspäť do vodného toku. Rovnako negatívne pôsobil zvýšený prietok a veľký zákal aj na slabšie jedince rýb, ktoré sa ukrývali v zatopenej vegetácii popri brehoch toku a v rôznych prúdových tieňoch, nakoľko zákal vody spolu s možným momentovým úbytkom (spotrebe kyslíka organickou hmotou) kyslíka v oteplenej vode mohol spôsobiť ich zvýšenú mortalitu.


Stanovisko hlavného hospodára MsO SRZ Nové Zámky


Prvé nálezy uhynutých rýb nám boli nahlásené v nedeľu 26.5.2019 v poobedných hodinách. Po príchode na úsek rieky Nitry medzi obcou Bánov a Novými Zámkami pri MVE na Zúgove som zaznamenal väčšie množstvo uhynutých rýb po okrajoch brehov ale aj v samotnom toku. Išlo o ryby viacerých druhov a vekových kategórií. V nasledovných dňoch sa početnosť uhynutých rýb zvyšovala v náväznosti na stúpanie hladiny vody. Pri bližšej obhliadke som zistil že ide o ryby uhynuté dlhší čas niektoré už v štádiu rozkladu. Nezaznamenal som žiadne ryby, ktoré by javili známky netypického správania ktoré sú pri chemickom alebo biologickom znečistení prítomné. Ide najmä o javy ako núdzové dýchanie (na povrchu hladiny), strata únikového reflexu, zhromažďovanie rýb v pomalšie prúdiacich úsekoch rieky a malátnosť. Ostatné živé ryby najmä dravé vykazovali bežnú aktivitu ako je lovenie potravy čo je evidentné najmä na povrchu vodnej hladiny. Vykonal som aj terénny rozbor digitálnym prístrojom na obsah kyslíku a PH. Všetky veličiny boli vzhľadom na obdobie a charakter vody v norme.  Po celej dĺžke toku som nezaznamenal penu na vodnej hladine ani iné prípadné anomálie typické pri otravách. Voda nezapáchala a bola prikalená čo je ale po dažďoch bežné.  Na základe týchto zistení usudzujem že uhynuté ryby neboli uhynuté čerstvo na nami obhospodarovanom úseku ale priplávali z vyššie položených úsekov. Tak tiež som na tomto úseku nezistil žiadny zdroj, ktorý by mohol spôsobiť mimoriadne zhoršenie kvality vody, ktorý by spôsobil úhyn rýb.


Stanovisko SVP, správcu Povodia dolnej Nitry 


V dôsledku zrážkovej činnosti v posledných dňoch došlo  k výraznému stúpnutiu hladín v korytách tokov. Na rieke Nitra dosiahli prietoky vo svojej kulminácii 5 násobok dlhodobého priemeru (pozorovania za 60 rokov). Vzhľadom k predchádzajúcemu dlhotrvajúcemu suchu došlo vplyvom zrážok k splachom z povrchu celého povodia ( cesty, kanalizácie, orná pôda,  atď...) Uvedeným javom došlo k transportu rôznych  látok a materiálov. Týmto sa voda sa stáva kalná. Tento jav je prirodzeným dôsledkom od nepamäti. Toto bolo, je a bude pri každej väčšej zrážkovej činnosti v krajine. Zhoršenie životných podmienok organizmov žijúcich vo vode je pravdepodobnou  príčinou nepriaznivých skutočností pozorovaných v koryte toku  (sťažené až znemožnené dýchanie vodných živočíchov).


Stanovisko RPVS Nitra

Dňa 28.5.2019 bola RVPS Nitra požiadaná zo strany  OO PZ Vráble o súčinnosť pri posúdení možnosti odobrania vzorky rýb pri ich úhyne v katastri obce Vinodol. Uhynuté ryby boli zo strany nahlasovateľa nájdené už v nedeľu 26.5.2019, dňa 28.5.2019 ryby boli už v značnom štádiu rozkladu, nevhodné na laboratórne vyšetrenie aj kvôli vyšším teplotám.