Kontrola klimatizačných zariadení

Dátum: 16. 11. 2018

Pri vykonanej kontrole plnenia povinností právnických osôb a fyzických osôb, ktoré nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, vykonanej podľa  zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch v obchodnom centre Campo di Martin v Martine zistila inšpekcia niekoľko nedostatkov na prevádzkovaných klimatizačných zariadeniach:

  • nevykonanie opravy zariadení po zistení úniku o fluórovaných skleníkových plynoch fyzickou osobou s osvedčením do jedného mesiaca po oprave zariadenia;
  • nevykonanie kontrol klimatizačných zariadení  osobou s osvedčením v ustanovených intervaloch; 
  • neoznámenie príslušnému okresnému úradu údajov o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach;
  • neoznačenie  zariadení štítkom o vykonanej kontroly na únik.
     V priebehu kontroly bolo zabezpečené vykonanie opatrení na nápravu. Prevádzkovateľovi kontrolovaných klimatizačných zariadení  spoločnosti Arcos FM SK, s.r.o., Košice bola uložená pokuta vo výške 3200,- eur.