Kontrola kvality motorových palív

Dátum: 18. 12. 2018 SIŽP IŽP Žilina, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia v rámci druhej etapy zimných odberov za účelom zistenia kvality motorových palív odobrala u podnikateľov, ktorí uvádzajú na trh motorové palivá v územnom pôsobení žilinského inšpektorátu 23 vzoriek motorových palív. V spolupráci s akreditovaným skúšobným laboratóriom bolo odobratých a analyzovaných 12 vzoriek automobilového benzínu, 10 vzoriek motorovej nafty a jedna vzorka skvapalneného ropného plynu. Odobraté vzorky palív na základe vykonaných analýz tentokrát  spĺňali všetky požiadavky kvality podľa vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR č. 367/2015 Z.z.