Kontrola prepravy odpadu na štátnej hranici Makov

Dátum: 16. 11. 2018

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, odboru inšpekcie odpadového hospodárstva, (ďalej len „SIŽP - IŽP Žilina, OIOH“ za účasti zástupcov Colného úradu Žilina vykonali v novembri kontrolu na štátnej hranici Makov zameranú na dodržiavanie povinností pri cezhraničnom pohybe odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v spojitosti s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (ďalej len „Nariadenie“). Zamestnanci Colného úradu vykonávali kontrolu na odhalenie nelegálneho tovaru. Z celkového počtu 26 kontrolovaných vozidiel bolo zaznamenaných 8 prepráv odpadov z krajiny odoslania ČR do krajiny príjmu SR. Bola zistená preprava odpadov – konkrétne železný šrot (zliatiny zo železného šrotu –radiátory) patriaci do odpadu s katalógovým číslom 17 04 05 – železo, oceľ, kategória odpadu „O“ a s kódom podľa Nariadenia B 1010. Ďalej bolo zaznamenaných päť prepráv s rovnakým druhom odpadu – jednalo sa odpad z úpravy povrchov kovov patriaci do odpadu s katalógovým číslom 12 01 01 – piliny a triesky zo železných kovov, kategória odpadu „O“ a s kódom podľa Nariadenia B 1010.

Pri kontrole sme zistili dve prepravy odpadu, ktorý pozostával zo železného šrotu (zliatiny zo železa a ocele) patriaci do odpadu s katalógovým číslom 17 04 05 – železo a oceľ, kategória odpadu „O“ a s kódom podľa Nariadenia B 1010.

Preprava všetkých zásielok odpadu sa uskutočňovala v súlade s  predpismi platnými v oblasti cezhraničného pohybu odpadu, t.j. v súlade so Zákonom o odpadoch  a Nariadením.