Kontrola spaľovania nepovoleného paliva

Dátum: 16. 11. 2018

Na základe podnetu, v ktorom sťažovateľ poukázal na neustále zamorovanie ovzdušia hustým tmavým dymom z kotla predmetnej prevádzky, vykonala inšpekcia kontrolu v nábytkárskej firme. Výkonom štátneho dozoru bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje kotol na tuhé palivo, ktorý slúži na vykurovanie výrobných priestorov firmy. V čase kontroly bol v kotle spaľovaný odpad z výroby - drevotrieskové odrezky; iné palivo sa v priestoroch kotolne nenachádzalo. Pre predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia sú ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, t.j. v kotloch s MTP < 0,3 MW sa môže spaľovať len čisté nekontaminované prírodné drevo mechanicky upravené podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad kusové drevo, brikety, štiepky, pelety alebo iná prírodná biomasa upravená na palivo podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad slama, trstina. Túto požiadavku prevádzkovateľ porušil. Drevotrieska je kompozitný materiál vyrábaný z drevených častíc, ako je drevná štiepka, hobliny alebo piliny, ktoré sú spojené syntetickou živicou alebo iným vhodným spojivom a ďalej lisované a extrudované. Za uvedené protiprávne konanie inšpekcia uložila prevádzkovateľovi opatrenie na nápravu a pokutu.