Kontroly na farmách s chovom ošípaných a hydiny

Dátum: 20. 12. 2018

Prevádzkovatelia fariem s intenzívnym chovom hydiny alebo ošípaných  budú povinní  na základe „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2017/302/EÚ z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (ďalej len „BAT“) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných“  zosúladiť svoju činnosť s jednotlivými BAT závermi tohto dokumentu do 15. 02. 2021. 

Inšpekcia - odbor integrovaného povolenia a kontroly - začala vykonávať kontroly BAT v jednotlivých farmách s chovom ošípaných a hydiny, hoci prevádzkovatelia fariem majú ešte časový priestor na úplné zosúladenie svojej činnosti s týmto dokumentom do 15. 02. 2021. Vzhľadom na túto skutočnosť išlo zo strany Inšpekcie o proaktívny prístup k týmto prevádzkovateľom, ktorí na základe výsledkov kontrol získali relevantné informácie o stave svojich fariem vo vzťahu k napĺňaniu záverov o BAT. 

Výsledkom vykonaných BAT kontrol bolo zistenie, že väčší počet prevádzkovateľov týchto fariem uplatňuje už v súčasnosti väčšinu zo stanovených záverov o BAT. Nedostatky vo vzťahu k uplatňovaniu záverov BAT budú musieť byť odstránené do uvedeného termínu - 15. 02. 2021 s tým, že Inšpekcia prehodnotí vydané integrované povolenia vo vzťahu k požiadavkám BAT.