Kontroly v okolí Nižného Hrušova, Nižného Hrabovca, Poši a Hencoviec

Dátum: 20. 12. 2018

Na základe podnetov z oblasti Nižného Hrušova, Nižného Hrabovca, Poši a Hencoviec vykonali v roku 2018 inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia  kontroly vo vybraných prevádzkach a subjektoch, ktoré mohli mať potenciálny vplyv na životné prostredie v okolí týchto obcí.

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Prevádzka VÝROBA LEPIDIEL (prevádzkovateľ DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.)

Inšpektori vykonali kontrolu  dňa 01.02.2018.

Prevádzkovateľ vykonal zmenu na zariadení na čistenie odpadových plynov bez požiadania o zmenu integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ taktiež nezabezpečil v kontrolovanom období od 01.01.2017 do 01.02.2018 odbery vzoriek odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku na vykonávanie požadovaných analýz za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v prevádzke.

Prevádzka VÝROBŇA PENTOL (prevádzkovateľ CHEMKO, a.s. Slovakia);

Kontrola bola vykonaná dňa 23.03.2018

Prevádzkovateľ používal záchytné vane v zlom technickom stave a nepreukázal, že záchytné vane, ktoré slúžia zároveň ako havarijné nádrže, sú tesné a v dobrom technickom stave. Taktiež skladovacia nádrž KD 500 nebola umiestnená v záchytnej vani s  dostatočným havarijným objemom. Prevádzkovateľ nezabezpečil vykonanie skúšok tesnosti záchytných vaní odborne spôsobilou osobou s certifikátom  na nedeštruktívne metódy skúšania a skladovacie nádrže neboli zabezpečené kontrolným systémom indikácie únikov. V čase kontroly nebolo možné odčítať hladinu skladovanej látky v nádržiach (objem skladovanej látky v nádrži), nakoľko k plavákovému zariadeniu na meranie výšky hladiny chýbala stupnica na hladinomeroch. Prevádzkovateľ nepredložil doklad o vyčistení skladovacej nádrže o objeme 300 m3 umiestnenej v prevádzke „Retar“.

Prevádzka VÝROBA TEHÁL A TEHLIARENSKÝCH VÝROBKOV (prevádzkovateľ TEHELNE VRANOV, s.r.o.),

Kontrola vykonaná 02.05.2018.

Prevádzkovateľ v čase kontroly v tejto prevádzke nevykonával činnosť. V prevádzke je dočasne pozastavená činnosť. Stav prevádzky sa nezmenil od poslednej vykonanej kontroly dňa 29.04.2015, kedy prevádzkovateľ prehlásil, že posledný výpal tehly bol realizovaný v máji v roku 2012.

Prevádzka VÝROBŃA FORMALDEHYDU IV. (prevádzkovateľ DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.)

Kontrola vykonaná dňa 04.06.2018

Prevádzkovateľ nepredložil žiadosť s návrhom riešenia zistenia reprezentatívnej hodnoty emisnej veličiny meraním, ktorú mal predložiť z dôvodu, že nie je možné vykonať na zdroji diskontinuálne meranie pre znečisťujúcu látku TZL.

Prevádzka PREVÁDZKA SVETELNÝCH STABILIZÁTOROV (prevádzkovateľ CHEMKO, a.s. Slovakia)

Inšpektori dňa  05.09.2018 vykonali kontrolu a zistili, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzke v súlade s podmienkami integrovaného povolenia.

Prevádzka VÝROBA BUNIČINY (prevádzkovateľ BUKOCEL, a.s.),

Inšpektori vykonali v prevádzke kontrolu dňa 06.09.2018 a zistili porušenie podmienok integrovaného povolenia.

Prevádzka ROTAČNÁ PEC VÁPNA (prevádzkovateľ BUKOCEL, a.s.),

Kontrola bola vykonaná dňa 06.09.2018. Pri kontrole bolo zistené porušenie podmienok integrovaného povolenia.

Prevádzka VÝROBA ENERGIÍ  (prevádzkovateľ je BUKÓZA ENERGO, a.s.) 

Inšpektori vykonali v dňoch 11.09.2018 a 02.10.2018 kontrolu v danej prevádzke, pri ktorej zistili porušenie podmienok integrovaného povolenia.

Dňa 07.11.2018 začali inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia kontrolu v prevádzke TEPLÁREŃ (prevádzkovateľ CHEMES, a.s. Humenné) a dňa 17.12.2018 v prevádzke ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie (prevádzkovateľ TP 2, s.r.o.). V súčasnosti tieto kontroly pokračujú.

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia

TP 2, s.r.o.

Dňa 07.11.2018 bola vykonaná kontrola dodržiavania emisných limitov diskontinuálnym meraním podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Podľa nameraných údajov z kontrolného emisného merania bol pre merané TZL, CO a NOx zistený súlad s požiadavkami na dodržiavanie ustanovených emisných limitov. 

BPS SAČUROV

Dňa 06.08.2018 bola vykonaná miestna obhliadka, pri ktorej bolo zistené, že  bioplynová stanica v obci Sačurov nie je v prevádzke od jesene 2016. 

Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva

OBEC POŠA

V dňoch 23.10.2018 a 14.11.2018 boli v obci vykonané kontroly, ktoré boli zamerané na dodržiavanie povinností obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) v nadväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy odpadového hospodárstva (išlo o hĺbkovú kontrolu obce). Obec Poša vo VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poša schválenom Obecným zastupiteľstvom dňa 30.05.2016 uznesením č. 12/2016 (účinné od 15.06.2016) neupravila podrobnosti o spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík.

OBEC NIŽNÝ HRUŠOV

Dňa 18.10.2018 začala kontrola a v súčasnej dobe stále prebieha. Ide rovnako o hĺbkovú kontrolu ako v Obci Poša.

PETER UJČEK – AUTODOPRAVA, NIŽNÝ HRUŠOV

V dňoch 15.11.2018 a 30.11.2018 boli vykonané kontroly, pri ktorých neboli zistené porušenia zákona o odpadoch ani príslušných nadväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.  

EVA, s.r.o. NIŽNÝ HRUŠOV 

Dňa 09.11.2018 bola vykonaná kontrola, pri ktorej neboli zistené porušenia zákona o odpadoch ani príslušných nadväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva