Korytnačka zelenkastá v Žiline

Dátum: 28. 01. 2019
Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny vykonal v uplynulom roku 2018 viacero kontrol v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov. V rámci kontrolovania internetového obchodu s exemplármi bolo u štyroch fyzických osôb zistené, že ponúkali na predaj a predali exempláre druhu korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni) v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení (ďalej len „nariadenie Rady“).

            Čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady zakazuje komerčné nakladanie s exemplármi z prílohy A nariadenia Rady. Medzi zakázané komerčné činnosti nepatria len dokonané činnosti (predaj alebo kúpa), ale aj zámer exempláre kúpiť, či predať, uskutočnený napríklad formou inzerátu.

V prílohách nariadenia Rady sú uvedené druhy, ktoré sú predmetom Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známeho tiež pod názvom Dohovor CITES alebo Washingtonská dohoda a ktorých prežitie vo voľnej prírode je alebo môže byť v rôznom rozsahu ohrozené obchodom. Príloha A nariadenia Rady, kde je uvedený aj druh korytnačka zelenkastá, zahŕňa druhy, u ktorých je ohrozenie obchodom najvyššie. 

Keďže však často ide o druhy, ktoré je možné rozmnožovať v zajatí, existuje možnosť udelenia výnimky zo zákazu komerčných činností. Preto aj v prípade kúpy korytnačiek zelenkastých je na mieste si vopred u predajcu overiť, či bola výnimka zo zákazu komerčných činností pre daný exemplár vydaná a požadovať odovzdanie originálu výnimky spolu s exemplárom, nakoľko v prípade absencie výnimky sa môže predajca aj kupujúci dopustiť priestupku, za ktorý mu bude uložená sankcia od 66,38 € do 9 958,17 €.