Mimoriadne zhoršenie vôd v toku Telinský potok

Dátum: 09. 01. 2019

SP Nitra OIOV v dňoch 04. a 07.01.2019 riešil na základe hlásenia Slovenských elektrární, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce mimoriadne zhoršenie vôd na povrchovom toku Telinský potok v k.ú. Čifáre. Pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd bolo zistené, že na kalovode medzi závodom Atómové elektrárne Mochovce a odkaliskom Čifáre došlo k poruche – k jeho prasknutiu a  úniku odpadovej vody  s obsahom kalu ( ktorý je definovaný v zmysle vodného zákona ako  znečisťujúca látka) na nespevnený terén a následne do Telinského potoka. Mimoriadne zhoršenie vôd sa prejavilo v toku Telinský potok v dĺžke cca 350 m a v hornej časti vypustenej vodnej nádrže Čifáre. V súčasnosti je v štádiu riešenia.