Obmedzenie vstupu verejnosti na územie národných parkov

Dátum: 26. 11. 2018

Inšpektori odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny Inšpektorátu životného prostredia Žilina v roku 2018 prešetrovali viacero podozrení poukazujúcich na porušovanie obmedzení vstupu verejnosti na územie národného parku alebo jeho časti, ktoré vyplývajú z príslušných návštevných poriadkov národných parkov, príp. z rozhodnutia orgánu ochrany prírody. Na mnohé porušenia obmedzení vstupu upozornili samotní návštevníci národných parkov zverejnením fotografií na sociálnych sieťach.

Regulatívy pohybu návštevníkov v národnom parku nie sú samoúčelné. 

Dôvodom sezónneho obmedzenia pohybu návštevníkov na území národného parku, ktorý sa realizuje formou tzv. sezónnej uzávery časti turistických značených chodníkov je, že určité časti národného parku sú zároveň refúgiom chránených druhov živočíchov, pričom sezónna uzávera je prostriedkom na zabezpečenie ich ochrany v najcitlivejšom období rozmnožovania a odpočinku, v období jarného prebúdzania sa zo zimného spánku, resp. v čase zimnej migrácie a lovu v sťažených zimných podmienkach; rovnako ide o prostriedok na obmedzovanie vyrušovania vzácnej avifauny v najcitlivejšom jarnom období, t. j. v období toku, inkubácie a liahnutia mláďat, ale ide aj o prostriedok na obmedzovanie poškodzovania vzácnych biotopov v jarnom období, kedy turisti pri výstupoch vyhľadávajú ľahšie schodné, odtopené miesta bez snehu, čím dochádza k tvorbe nových súbežných chodníkov a k zašľapávaniu vegetácie. 

Dôvodom časového obmedzenia pohybu návštevníkov na území národného parku, ktorý sa realizuje formou celoročného obmedzenia pohybu návštevníkov národného parku v presne stanovených večerných, nočných a ranných hodinách, je napr. aj tá skutočnosť, že ak by sa v národnom parku ľudia pohybovali aj v noci, niektoré živočíchy by nemali potrebný čas na získavanie potravy, či na iné aktivity.

Predmetnými zákazmi sa zabraňuje masovému využívaniu územia turistami v tých častiach chránených území, v ktorých to nie je z dôvodu ekologickej únosnosti územia žiaduce. Preto, aj keď sa z pohľadu jednotlivca môže javiť, že pohybom po turistickom chodníku v chránenom území v čase jeho tzv. sezónnej alebo časovej uzávery nevzniká ujma na životnom prostredí, pri masovom využívaní územia by tomu tak nebolo. Nežiaduce je však aj zverejňovanie porušovania sezónnej či časovej uzávery turistických značených chodníkov na verejnosti (internete), čo môže nabádať ďalších návštevníkov národného parku na takéto správanie sa. Z uvedeného dôvodu je predmetom činnosti inšpekcie aj sledovanie takýchto aktivít na internete.