Pokuta za znečisťovanie ovzdušia

Dátum: 26. 11. 2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Ústredie - Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia potvrdil spoločnosti TaM trans spedition, s.r.o., prevádzkujúcej stredné zdroje znečisťovania ovzdušia, kategorizácie 4.40.2: Čerpacia stanica benzínu TaM Autohof, Hodonínska 6707/7, 841 03 Bratislava a Čerpacia stanica benzínu TaM Autohof, Šarovce 545, 935 52 Šarovce pokutu vo výške 800,- eur za porušenie povinností prevádzkovateľa upravených v ustanovení § 15 ods. 1 písm. l) a v ustanovení § 15 ods. 1 písm. q) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

Prevádzkovateľ porušil povinnosť upravenú v ustanovení § 15 ods.1 písm. l) zákona o ovzduší: dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené okresným úradom podľa tohto zákona alebo určené správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov“ a za porušenie povinnosti upravenej  v ustanovení § 15 ods. 1 písm. q) zákona o ovzduší: „monitorovať a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ktoré sa vzťahujú nastacionárny zdroj, a plniť požiadavky na automatizované meracie systémy emisií a namonitorovanie kvality ovzdušia ustanoveným spôsobom, v  ustanovených lehotách a  v  súlade s dokumentáciou a s podmienkami
 určenými okresným úradom podľa tohto zákona alebo s podmienkami určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní; ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené alebo technické požiadavky a podmienky prevádzkovania alebo požiadavky na automatizované meracie systémy neboli dodržané, bezodkladne o tom informovať okresný úrad a inšpekciu a okresnému úradu predložiť aj príslušný doklad o výsledku kontinuálneho merania alebo diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods.8, a v ostatných prípadoch doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti predkladať najneskôr do 60 dní od vykonania posledného odberu vzorky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na príslušnom monitorovacom mieste“.

Prevádzkovateľ porušil povinnosť upravenú v ustanovení § 15 ods. 1 písm. l) zákona o ovzduší tým, že nedodržal technickú požiadavku upravenú v ustanovení § 7 ods. 6 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 195/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (ďalej len „vyhláška“), v zmysle ktorej: „Pomer pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár, ktorým sa rekuperované benzínové pary prečerpávajú do skladovacej nádrže na čerpacej stanici, musí byť 0,95 až 1,05.“. 

Prevádzkovateľ porušil povinnosť upravenú v ustanovení § 15 ods. 1 písm. q) zákona o ovzduší tým, že neinformoval inšpekciu o nedodržaní technickej požiadavky zistenej nazdrojoch znečisťovania ovzdušia bezodkladne po doručení správ z oprávneného merania.