Pozitívny prípad z kontrolnej činnosti

Dátum: 03. 07. 2019

Poďakovanie pre SIŽP IŽP Žilina 

Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor odpadového hospodárstva vykonal dňa 04.12.2018 miestne šetrenie  v k. ú. Brodno na základe prijatého podnetu, ktorý poukazoval na nelegálne uložený odpad – kusy betónu, polámaný asfalt, čiastočne aj komunálny odpad, nachádzajúci sa cca 200 m od ochranného pásma Prírodnej pamiatky Kysucká brána. Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva na základe vykonaného miestneho šetrenia zdokumentoval v teréne navážku asfaltovej drte umiestnenú v priestore bývalého lomu v k. ú. Brodno, pomocou GPS zariadenia zameral polohu navážky o výmere 579 m², identifikoval predmetné parcely. Zistil, že vlastníkom  predmetných pozemkov je Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno, Žilina.  

Následne bol vykonaný štátny dozor v subjekte Pozemkové spoločenstvo UKR Brodno, ktorý prenajal predmetné parcely v k.ú. Brodno na dočasné uskladnenie zhodnoteného materiálu – asfaltový recyklát,  spoločnosti  STRABAG s.r.o., Bratislava, oblasť Sever, Žilina, pre účely stavebnej činnosti (dočasné skládkovanie zrecyklovaného asfaltového materiálu). Na základe vykonanej kontroly boli  zhodnotené asfaltové materiály  z predmetných parciel spoločnosťou  STRABAG s.r.o., Bratislava, oblasť Sever, Žilina, odvezené a použité na úpravu komunikácií a chodníkov v Čadci.

Dňa 21.06.2019 prijala Inšpekcia životného prostredia Žilina, Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva poďakovanie spolu s fotodokumentáciou od Doc. RNDr. Jozefa Michalíka, DrSc., garanta konferencie Jurassica Bratislava 2019, v ktorom uvádza nasledovné: „V piatok 14.6.2019 sa uskutočnila pracovná exkurzia medzinárodnej konferencie Jurassica a stretnutia Medzinárodnej stratigrafickej komisie IUGS, ktorej cieľom boli typové profily hranice jurského a kriedového útvaru Brodno a Snežnica v Kysuckej bráne. Obávali sme sa, že naša snaha predstaviť tieto významné lokality svetovej odbornej verejnosti bude dehonestovaná skládkou odpadu. Ďakujeme Vám za Vašu pomoc, vďaka ktorej prezentácia týchto regionálnych stratotypov mohla prebehnúť na patričnej úrovni.“

                                                                                  Pred kontrolou SIŽP

                                                                                   Po kontrole SIŽP