Problém zápachu a hluku

Dátum: 03. 10. 2019

Na ústredí Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa dňa 30.09.2019 stretli zástupcovia SIŽP, Ministerstva  životného prostredia SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a spoločnosti Slovnaft, a.s..

Stretnutie inicioval generálny riaditeľ SIŽP z dôvodu petície obyvateľov Bratislavy a okolitých obcí proti zvýšenej miere zápachu a hluku pochádzajúcej z rafinérie Slovnaft, a.s.

SIŽP sa podnetmi občanov intenzívne zaoberá a každý podnet v rámci svojich kompetencií prešetrí. Z toho dôvodu sa dňa 07.06.2019 uskutočnilo pracovné stretnutie, kde sa okrem zástupcov SIŽP, RÚVZ, zúčastnili aj zástupcovia mestských častí Bratislava a to konkrétne Vrakune, Podunajských Biskupíc, Petržalky a  obce Rovinka.  Na tomto stretnutí dala spoločnosť Slovnaft, a.s. predbežný súhlas SHMÚ na zverejňovanie výsledkov z imisných staníc vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft, a.s.. V súčasnosti sú už tieto výsledky dostupné občanom na webovej stránke SHMÚ.  Ďalší krok,  ktorý  bol dohodnutý sú kontrolné merania hluku v životnom prostredí, ktoré zrealizuje  RÚVZ Bratislava a spoločnosť Slovnaft, a.s. 

            Spoločnosť Slovnaft, a.s. v blízkej budúcnosti predstaví na základe žiadosti SIŽP súbor konkrétnych opatrení vo svojich prevádzkach, ktoré môžu priniesť progres, pričom tieto bude následne SIŽP verifikovať z hľadiska záujmov ochrany životného prostredia. 

      SIŽP sa v danej veci plánuje stretnúť aj so zástupcami Hl. Mesta Bratislava, bratislavských mestských častí a starostami dotknutých obcí.