"Smetný kopec" Bratislava - Petržalka

Dátum: 18. 12. 2018

Závery vyplývajúce z analytickej kontroly odobratého odpadu

z lokality „Smetný kopec“, Bratislava – Petržalka

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v súvislosti s prebiehajúcou kontrolou, vykonávanou v lokalite „Smetný kopec“, Bratislava – Petržalka zabezpečila prostredníctvom akreditovanej, odborne spôsobilej osoby na úseku odpadového hospodárstva odber vzoriek, ich následnú analýzu a vypracovanie odborného posudku. 

Odobratých bolo celkovo 9 reprezentatívnych vzoriek, z toho 6 vzoriek odpadu, ktoré boli odobraté z rôznych častí telesa „Smetného kopca“ a 3 vzorky boli odobraté z výstupov z procesu zhodnocovania odpadov na mobilných zariadeniach (mobilné triedičky odpadu a mobilné drvičky odpadu) subjektov, ktoré realizujú odstraňovanie „Smetného kopca“.

Na základe analýz odobratých vzoriek zmiešaného odpadu zo stavieb a demolácií, (najmä stavebného odpadu a výkopovej zeminy) a vypracovaného odborného posudku možno konštatovať, že „Smetný kopec“ je tvorený stavebnými odpadmi, ktoré nevykazujú škodlivé látky v takých koncentráciách, ktoré by mohli spôsobiť nebezpečnosť testovaných odpadov. 

Výsledky analyzovaných vzoriek odpadu v natívnom stave (vzorky odpadu v pôvodnom stave) preukázali, že odpady neobsahujú škodliviny v koncentráciách, ktoré by prekračovali limitné hodnoty škodlivín v odpade a spĺňajú kritériá nebezpečnosti pre ostatný odpad a spĺňajú aj limitné hodnoty pre inertný odpad

Analyzované vzorky odpadov vo vodnom výluhu (vodný výluh je kvapalná vzorka získaná vylúhovaním odpadu v destilovanej vode a odfiltrovaním pevného podielu, tento proces modeluje stav pôsobenia dažďovej alebo podzemnej vody na vylúhovateľnosť odpadu) neobsahujú škodliviny v koncentráciách, ktoré by prekračovali limitné hodnoty škodlivín v odpade a spĺňajú kritériá nebezpečnosti pre ostatný odpad. Avšak podľa záverov odborného posudku, v prípade použitia upravených stavebných odpadov ako zásypovej zeminy je nutné postupovať individuálne pre každú konkrétnu aplikovanú lokalitu, pretože hlavne pri použití zásypovej zeminy v ochranných pásmach zdroja pitnej vody, môže táto zemina z pohľadu obsahu parametra sírany a vodivosti (ktorá odráža koncentráciu celkové rozpustné látky) predstavovať určité riziko pre daný zdroj. Čo znamená „určité riziko“? Napríklad limitná hodnota pre sírany v pitnej vode je 250 mg/l, namerané hodnoty vo vzorkách odpadov sa pohybovali v rozmedzí od 12 do 478 mg/l, pričom limitná hodnota pre nie nebezpečné odpady je 2000 mg/l.

Analyzovaný odpad nie je nebezpečný ani z pohľadu ekotoxicity, čo je vlastnosť látok pôsobiť toxicky na zdravý rozvoj prírody, na rovnováhu prírodných ekosystémov, predovšetkým ekosystémov vôd, pôd a sedimentov. Stanovuje sa ekotoxikologickými testami, pri ktorých je vybraný testovaný organizmus, napr. rybky, riasy, rastliny, za presne definovaných podmienok vystavený pôsobeniu testovanej látky. 

Na základe uvedeného SIŽP konštatuje, že použitie zhodnoteného odpadu z lokality „Smetný kopec“ pri výstavbe musí byť posúdené príslušným povoľovacím stavebným orgánom individuálne pre každú lokalitu jeho použitia. Overenie možnosti použitia zhodnoteného odpadu ako stavebného výrobku, ktorý pochádza z odpadu, je v kompetencii certifikačného orgánu.