Starostlivosť o dreviny

Dátum: 20. 02. 2019

Starostlivosť o dreviny v obci Hôrky

Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Žilina, na základe vykonaného štátneho dozoru v obci Hôrky v okrese Žilina, ktorého predmetom bola starostlivosť o dreviny rastúce na území obce, uložila Obci Hôrky pokutu vo výške 2500 eur za protiprávne konanie na úseku ochrany prírody a krajiny, ktorého sa dopustila tým, že v rokoch 2017 a 2018 nezabezpečila odborne realizovaný a cielený rez 16 ks drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Obce Hôrky, čím si nesplnila povinnosť vlastníka pozemku starať sa o dreviny, najmä ich ošetrovať a udržiavať. Vykonaním neodborného rezu na týchto drevinách došlo k podstatnému a trvalému zníženiu ich ekologických a estetických funkcií, a teda k poškodeniu drevín.

Dreviny sú významnou zložkou životného prostredia, kde plnia dôležité a nezastupiteľné environmentálne funkcie. V urbanizovanom prostredí sídiel vystupujú do popredia z kategórie prírodných funkcií najmä klimatická, fytologická a zoobiotická, z kategórie antropických funkcií dominantne celá skupina sociálnych funkcií. Cieľom starostlivosti o dreviny je dosiahnutie ich dobrého kondičného stavu, ktorý sa vyznačuje dobrou vitalitou, prevádzkovou bezpečnosťou a dobrým zdravotným stavom dreviny. Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia. Udržiavanie drevín zahŕňa odborne realizované a cielené rezy v zmysle príslušnej slovenskej technickej normy, včasné ošetrovanie poranenia dreviny, odstraňovanie odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie, či inštalovanie stabilizačných väzieb. 

Starostlivosť o dreviny je povinnosťou každého vlastníka pozemku, na ktorom dreviny rastú, pričom nesplnenie si tejto povinnosti zo strany obce je o to závažnejšie, že obce vykonávajú v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, resp. obec pri výkone samosprávy zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene a chráni životné prostredie aj v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.