Stavebný odpad v Turzovke odstránený

Dátum: 16. 11. 2018

Na základe podnetu zameraného na vytvorenie nelegálnej skládky odpadu Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie odpadového hospodárstva  (ďalej len „SIŽP – IŽP Žilina, OIOH“) vykonal kontrolu v subjekte TurzovskÁ drevárskA fabrikA s.r.o.,  Turzovka (ďalej len „TDF s. r. o., Turzovka“). Šetrením bolo zistené, že na  parcele vo vlastníctve TDF s. r. o., Turzovka sa nachádzal rozhrnutý stavebný odpad pozostávajúci z tehál, sadrokartónu, plastových sieťok a plastového odpadu. Tento odpad bol v čase obhliadky čiastočne prekrytý odpadovou kôrou. Z vykonanej kontroly vyplynulo, že TDF s. r. o., Turzovka uložil odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch. Za zistené porušenie ustanovení zákona o odpadoch bola subjektu „TDF s. r. o., Turzovka“ uložená právoplatným rozhodnutím  pokuta v celkovej  výške 4 000,00 eur. Pozitívnym prínosom kontroly bolo, že TDF s. r. o., Turzovka predmetný stavebný odpad odstránil na vlastné náklady a zneškodnil v súlade so zákonom o odpadoch.