Úhyn rýb na rieke Nitra

Dátum: 30. 05. 2019

Slovenskej inšpekcii životného prostredia bol dňa 28.05.2019 nahlásený úhyn rýb na rieke Nitra, v okrese Nové Zámky. Inšpekcia vzápätí  požiadala o súčinnosť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ( SVP ) a zároveň o udalosti informovala  Slovenský rybársky zväz a políciu. Na mieste bol prítomný aj zamestnanec Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a Okresného úradu Nitra. 

Stále pracovisko Nitra, Odbor inšpekcie ochrany vôd po príchode na miesto (Vinodolský most - miesto, kde bol spozorovaný úhyn rýb a ich následné splavovanie smerom dole po prúde rieky) vykonal ohliadku vodného toku Nitra, pričom zistil, že v rieke Nitra, ale aj na brehoch a v brehových porastoch sa nachádzajú uhynuté ryby v pokročilom štádiu rozkladu. V uvedenom úseku nebolo zistené žiadne nedovolené zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a ani nedovolené vypúšťanie odpadových vôd.

Zamestnanci Inšpekcie životného prostredia  vykonali v toku Nitra za prítomnosti všetkých zúčastnených operatívne zisťovanie nasledovných ukazovateľov. Merania boli vykonané pod mostom v obci Vinodol.  Podľa vizuálneho posúdenia bola voda v celom úseku  silno zakalená. 

Na základe rozhodnutia pracovnej skupiny a po vyjadrení pracovníka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra neboli odobraté vzorky rýb a vody. Ryby neboli odobraté z dôvodu, že sa jednalo o ryby v značnom štádiu rozkladu (prvotný úhyn podľa správcu toku bol spozorovaný už dňa 25.05.2019). Vzorka vody nebola odobratá z dôvodu, že naši inšpektori vykonali merania kvalitatívnych ukazovateľov vody, ktoré boli v norme. Merania (pH, kyslík) vykonal rovnako aj zamestnanec Slovenského rybárskeho zväzu, miestnej organizácie Nové Zámky so záverom, že sú vzhľadom na obdobie v norme. Počas riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd  pracovná skupina vylúčila, že by príčinou úhynu rýb bola otrava vo vodnom toku. V troch rybochovných zariadeniach v okrese Nové Zámky, ktoré sú vybudované na rieke Nitra nebol zaznamenaný žiadny úhyn rýb. Nebola zaznamenaná zmena, resp.  známky netypického správania žijúcich rýb, aké býva pri chemickom alebo biologickom znečistení prítomné. Ostatné živé ryby najmä dravé vykazovali bežnú aktivitu ako je lovenie potravy čo je evidentné najmä na povrchu vodnej hladiny. 

Ďalej bolo zistené, že na viacerých úsekoch rieky Nitra v dôsledku prudkých  dažďov  došlo k zatopeniu bérm, často až po návodnú stranu ochrannej hrádze, kde voda po opadnutí a vrátení sa do koryta vytvorila v terénnych depresiách na bermách „jazierka“ s veľkými počtami rýb, ktoré sa tam dostali práve v čase zvýšených prietokov, ale už po ústupe vody sa všetky nevrátili s vodou späť do koryta. Tento negatívny jav (zmena prostredia, zanesené žiabrové epitely, mechanické poškodenia) početné množstvo prúdomilných druhov rýb nezvládlo a uhynulo. Pri opätovnom silnom daždi sa tieto uhynuté ryby dostali späť do vodného toku a boli po prúde unášané až po malú vodnú elektráreň Zugov na ktorej sa zachytili v množstve cca od 3-4 ton. 

Na základe zistených skutočností Inšpekcia konštatuje že vo vodnom toku Nitra  došlo k úhynu rýb v dôsledku dlhodobo pretrvávajúcej zrážkovej činnosti, počas ktorej dosiahli prietoky vo svojej kulminácii 5 násobok dlhodobého priemeru. Vzhľadom k predchádzajúcemu dlhodobému suchu došlo vplyvom zrážok k splachom z povrchu celého povodia, čo spôsobilo zakalenie vody a následne úhyn rýb udusením. Vysoká hladina v toku Nitra spôsobila zatopenie bérm až po ochrannú hrádzu, čo spôsobilo rovnako značný úhyn rýb. Počas riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd, nebolo zistené žiadne nedovolené zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a ani nedovolené vypúšťanie odpadových vôd.