Vyjadrenie SIŽP k situácii na Ružíne

Dátum: 21. 11. 2019

Momentálna situácia na vodnej nádrži Ružín je vyvrcholením dlhodobého neriadeného skládkovania komunálneho odpadu občanmi žijúcimi v obciach nad vodnou nádržou Ružín, miestnych chatárov a iných nezistených pôvodcov odpadov, ktorí svoj komunálny odpad likvidujú vytváraním nelegálnych skládok na brehoch okolitých vodných tokov. Pri dlhotrvajúcich dažďoch dochádza k splavovaniu tohto odpadu do vodných tokov a následne sa tento odpad hromadí vo vodnej nádrži Ružín. Neriadené skládky komunálneho odpadu na brehoch vodných tokov sú vytvárané nelegálnym spôsobom, pričom totožnosť pôvodcov skládok nie je možné dodatočne zistiť. Čistenie vodnej plochy ako aj okolitých brehov od prekážok brániacich prúdeniu vody vo vodnom toku zabezpečuje správca vodného toku (vodnej nádrže);


Výskyt nelegálnych skládok obci Hranovnica IŽP Košice pravidelne kontroluje. V roku 2019 bolo zaevidovaných viacero podnetov na základe ktorých bolo vykonaných niekoľko šetrení a to nasledovným spôsobom:

  • na základe podnetu doručeného IŽP Košice dňa 09.01.2019 bola vykonaná kontrola v sťažovateľom uvádzaných lokalitách obce vo veci výskytu nelegálnej skládky odpadov v katastri obce Hranovnica, pričom v predmetných lokalitách popisovaných sťažovateľom nebolo v čase kontroly zistené nelegálne uloženie odpadov,

  • na základe podnetu doručeného IŽP Košice dňa 10.05.2019. Predmetný podnet popisoval veľkú skládku stavebného odpadu na parcelách situovaných v kat. ú. Obce Hranovnica, čo potvrdzovala aj fotodokumentácia doručená v prílohe podnetu. SIŽP uvedený podnet odstúpil ako podozrenie za spáchania trestného činu OR PZ Poprad, OKP, 

  • IŽP Košice v spolupráci so ŠOP SR, Správy národného parku Slovenský Raj vykonal dňa 09.04.2019 obhliadku katastra obce Hranovnica. Pri obhliadke bolo zistených viacero nelegálnych skládok odpadov veľkého rozsahu. Vzhľadom na veľké množstvo zistených, nelegálne uložených odpadov na týchto skládkach SIŽP podala v danej veci ďalšie trestné oznámenie  OR PZ Poprad, OKP pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi; 

  • z dôvodu neustále sa opakujúcich podnetov na obec Hranovnica IŽP Košice vykonala z vlastného podnetu v obci Hranovnica hĺbkovú kontrolu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch“) zameranú na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v tejto obci. Uvedenou kontrolou boli zistené viaceré porušenia zákona o odpadoch, ktoré SIŽP riešil v správnom konaní uložením pokuty vo výške 20 000 eur, voči ktorej sa obec odvolala a v súčasnosti je daná vec v riešení odvolacieho orgánu;

  • v súčasnej dobe IŽP Košice vykonáva ďalšiu kontrolu na základe podnetu podaného ŠOP SR, Správou národného parku Slovenský Raj zo dňa 31.05.2019, vo veci výskytu nelegálnej skládky komunálnych odpadov vodnom toku miestneho potoka Vernárka. Kontrola momentálne nie je ukončená.

SIŽP k vyššie uvedeným skutočnostiam ďalej dodáva, že situáciu v obci Hranovnica vo vzťahu k nelegálnym skládkam odpadov bude aj naďalej sledovať. Nelegálne uloženie odpadov je porušením § 13 písm. a) zákona o odpadoch za ktoré sa ukladá sankcia v rozpätí od 4 000 eur do 350 000 eur.