Výroba bázických stavív SLOVMAG, a.s. Lubeník

Dátum: 01. 02. 2019

Slovmag a.s. Lubeník, „ Výroba bázických stavív SLOVMAG, a.s. Lubeník“

Vydanie zmeny č.11 pre prevádzku „ Výroba bázických stavív SLOVMAG, a.s. Lubeník“, ktorá obsahovala aj stavebné povolenie pre investičné akcie: „Výmena filtra na prípravni hmôt I.-III. Etapa“ a „Rekonštrukcia plynovej sušiarne bubnový sušič v prípravni hmôt VI. Etapa“. Nakoľko na akcie prevádzkovateľ predložil dve samostatné žiadosti, z dôvodu uplatnenia zásady hospodárnosti a efektívnosti konania boli riešené obidve akcie v spoločnom konaní. V rozhodnutí boli vydané aj súhlasy v oblasti ochrany ovzdušia  a určené prísnejšie emisné limity pre znečisťujúce látky. Realizáciou uvedených zmien dôjde k zníženiu množstva tuhých emisií znečisťujúcich látok z jestvujúcich zdrojov a k zlepšeniu emisnej a smogovej situácie v danej lokalite a jej okolia.