Výrub stromov v Bratislave

Dátum: 11. 03. 2019

Dňa 17.10.2018 bol na Inšpektorát životného prostredia Bratislava oznámený výrub stromov na Pionierskej ulici v Bratislave. Ešte v ten deň inšpektori Odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny vykonali miestne šetrenie, pri ktorom bolo zistené, že v rámci rekonštrukčných prác na vozovke došlo k zabetónovaniu časti koreňovej sústavy 39 ks drevín rastúcich na chodníku v blízkosti vozovky. Okrem toho naši inšpektori zistili, že z 39 ks drevín je 17 ks  invázneho druhu dreviny Negundo aceroides (javorovec jaseňolistý). 

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Inšpektori pri výkone štátneho dozoru zistili,  že Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  porušilo zákon o ochrane prírody a krajiny tým, že ako vlastník resp. správca zelene rastúcej v páse popri ceste na Pionierskej ulici v Bratislave neodstránilo  rastúce samičie jedince invázneho druhu dreviny Negundo aceroides (javorovec jaseňolistý). Jedince samčieho pohlavia (nevytvárajúce plody) možno  v zastavanom území obce v zmysle zákona ochrane prírody a krajiny ponechať.

Inšpekcia nariadila kontrolovanej osobe - Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov, spočívajúce v odstránení všetkých samičích jedincov invázneho druhu dreviny Negundo aceroides (javorovec jaseňolistý) rastúcich v páse popri ceste na Pionierskej ulici v Bratislave, v termíne do 31.03.2019.