Výstavba lesných ciest v národných parkoch

Dátum: 26. 11. 2018

V súvislosti so sprístupňovaním lesných porastov za účelom vykonávania lesohospodárskych činností uložil Inšpektorát životného prostredia Žilina v roku 2018 dvom obhospodarovateľom lesa v okrese Liptovský Mikuláš pokutu za protiprávne konanie, ktorého sa dopustili tým, že realizovali výstavbu približovacích ciest v Tatranskom národnom parku a v Národnom parku Nízke Tatry bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody. U ďalšieho obhospodarovateľa lesa v tomto okrese bolo zistené, že realizoval výstavbu lesnej cesty v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry v rozpore s podmienkami, ktoré mu boli určené v rozhodnutí orgánu ochrany prírody, resp. že časť lesnej cesty vybudoval bez súhlasu orgánu ochrany prírody.

Aj napriek tomu, že obhospodarovateľ lesa má povinnosti, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva, výstavbu lesných ciest a zvážnic je potrebné v chránených územiach regulovať z dôvodu, že tieto líniové stavby aj pri tých najmenších parametroch zaberajú značné plochy prírodných biotopov, pôsobia na odtokové pomery v území a vodný režim lesných ekosystémov, predstavujú zásah do vzhľadu krajiny, sprístupňujú dovtedy neprístupné, odľahlé závery dolín s častým následným „využívaním“ týchto ciest na neoprávnené jazdy s motorovými vozidlami, motocyklami, štvorkolkami a pod. Preto je dôležité ešte pred samotnou realizáciou výstavby lesnej cesty a zvážnice v chránenom území posúdiť zámer výstavby orgánmi ochrany prírody, najmä opodstatnenosť plánovaného rozsahu sprístupnenia lesných porastov, technické parametre lesnej cesty a zvážnice, vhodnosť trasovania a v prípade, že to záujmy ochrany prírody a krajiny vyžadujú, by tak orgán ochrany prírody mohol včas určiť bližšie podmienky vykonávania činnosti, resp. v odôvodnených prípadoch by s výstavbou lesných ciest a zvážnic nesúhlasil.