Zápach v Dubnici nad Váhom

Dátum: 18. 12. 2018

Na základe podnetu na šírenie neznesiteľného zápachu zo spaľovania gumy a pneumatík  v Dubnici nad Váhom boli vykonané kontroly dvoch subjektov v jednom areáli. 

V čase kontrol, dňa 11.10.2018 nebolo na územiach spoločností pozorované žiadne kúrenisko na voľnom priestranstve, v ktorom by boli viditeľné stopy po spaľovaní gumy alebo pneumatík. 

IŽP Žilina, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia počas kontrol zistil, že obidve kontrolované osoby sú prevádzkovateľmi malých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia - plynové kondenzačné kotle na vykurovanie a prípravu TÚV. Tieto zariadenia boli v čase kontrol bez vydaného súhlasu Mestského úradu Dubnica nad Váhom, čím prevádzkovatelia porušili povinnosť podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, t.j. uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárny zdroj v súlade s podmienkami určenými obcou podľa § 17 zákona o ovzduší. 

Podľa ďalších zistení inšpekcie prvá kontrolovaná osoba  mala v areáli vyhradený priestor pre parkovanie áut,  kanceláriu a prevádzku  autoopravovne. Podnikateľ v autoopravovni vykonával klasický servis a opravy motorových vozidiel, pneuservis, elektriku, klampiarstvo, diagnostiku, geometriu a servis klimatizácie. V dielni kontrolovanej osoby sa nenachádzali zariadenia, pre výkon technologických procesov, pri ktorých by mohli vznikať látky s intenzívnym zápachom. 

Druhá kontrolovaná osoba mala v areáli vyhradený priestor pre parkovanie áut, kanceláriu a prevádzku zváračských a zámočníckych prác. Lakovacie práce práškovými ani mokrými farbami kontrolovaná osoba nevykonávala a ani pri obhliadke dielní neboli v priestoroch firmy pozorované zariadenia na povrchovú úpravu vyrábaných výrobkov, čo bolo obsahom podnetu.