Tlačové správy SIŽP

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ULOŽILA V ROKU 2020 REKORDNÚ POKUTU VO VÝŠKE 160 000 EUR

Dátum: 19. 02. 2021

 V septembri 2019 vznikol požiar v trnavskom sklade spoločnosti CHRENeko s.r.o., v ktorom sa skladovalo 250 000 litrov znečisťujúcich látok. Po vypuknutí požiaru väčšia časť látok zhorela a časť v dôsledku hasenia vodou vytiekla na okolitý terén. Pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd sa v tesnej blízkosti požiariska odhalil ešte jeden obdobný sklad, prevádzkovaný tou istou spoločnosťou. Obidva sklady sa nachádzali v areáli TAZ. Spoločnosť nemala povolenie na prevádzkovanie zariadenia, ani na zber odpadov, ale ani súhlas na nakladanie nebezpečnými odpadmi. Spoločnosť CHRENeko s.r.o. počas riešenia vzniknutej situácie prestala komunikovať so štátnymi orgánmi a navyše si nesplnila  povinnosť odstrániť škody a uviesť poškodené miesto do pôvodného stavu. Týmto prípadom sa momentálne zaoberá odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.

VYHODNOTENIE ČINNOSTI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA ROK 2020

Dátum: 18. 02. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) uložila v minulom roku 613 pokút v celkovej sume 1.914.039,26 eur, čo je doteraz najviac v histórii SIŽP. Porušenie právnych predpisov bolo v roku 2020 zistené v 43% vykonaných kontrol. Oproti predchádzajúcemu roku 2019 ide o nárast o 8%. Nové vedenie SIŽP v roku 2020 taktiež začalo s obnovou zastaranej techniky a vybavenia inšpektorov.

STANOVISKO SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA K VYJADRENIU ODVOLANEJ RIADITEĽKY INŠPEKTORÁTU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE ING. ANGELIKY THEINEROVEJ

Dátum: 29. 01. 2021

„Musím uviesť, že doterajšia činnosť IŽP KE bola skutočne nedostatočná, boli preukázané viaceré pochybenia, mám za to, že niektorí inšpektori neuplatňovali všetky zákonné možnosti a právomoci, ktoré by smerovali k ochrane zdravia a životného prostredia a v súvislosti s tým som pristúpil k rozhodnutiu odvolať riaditeľku IŽP KE.“ podčiarkol generálny riaditeľ SIŽP Jenčo počas tlačového brífingu 26. januára 2021.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VYDALA PRÍKAZ NA ZASTAVENIE VYPÚŠŤANIA ODPADOVÝCH VÔD DO ODKALISKA POŠA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VYDALA PRÍKAZ NA ZASTAVENIE VYPÚŠŤANIA ODPADOVÝCH VÔD DO ODKALISKA POŠA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU

Dátum: 27. 01. 2021

V pondelok 25. januára sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny ustanovenej vo veci šetrenia mimoriadneho zhoršenia kvality vôd na potoku Kyjov. Jedným z opatrení uložených pracovnou skupinou pôvodcovi mimoriadneho zhoršenia kvality vôd je povinnosť ukončiť vypúšťanie odpadových vôd z areálu Chemko Strážske do odkaliska Poša.

NELEGÁLNE UMIESTNENÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD V HLADOVKE A ZÁBIEDOVE

NELEGÁLNE UMIESTNENÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD V HLADOVKE A ZÁBIEDOVE

Dátum: 22. 01. 2021

SIŽP v júni 2018 postúpila všetky svoje zistenia polícii vzhľadom na rozsah protiprávnej činnosti, z ktorého bolo dôvodné sa domnievať, že došlo k trestnému činu. Po roku a pol vyšetrovatelia vzniesli vo veci obvinenie. „SIŽP v tejto veci skutočne promptne reagovala a zistila skutkový stav, ktorý nasvedčoval spáchaniu trestných činov, čo sa predsa potvrdilo aj medializovaným vznesením obvinenia. Verím, že orgánom činným v trestnom konaní sa podarí vec dotiahnuť do úspešného konca a páchatelia tejto environmentálnej protiprávnej činnosti budú aj odsúdení,“ zdôraznil Ján Jenčo, generálny riaditeľ SIŽP.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA UDELILA HRIŇOVSKEJ MLIEKARNI DOTERAZ NAJVYŠŠIU POKUTU

Dátum: 18. 01. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila spoločnosti KOLIBA, a.s. pokutu vo výške 135 000 eur. Ide doteraz o najvyššiu pokutu udelenú SIŽP za mimoriadne zhoršenie vôd na Slatine. 

Slovensko prvýkrát hostí európskych inšpektorov životného prostredia

Slovensko prvýkrát hostí európskych inšpektorov životného prostredia

Dátum: 25. 06. 2019

Slovensko historicky prvýkrát hostí európskych inšpektorov životného prostredia, témou budú emisie

Od 25. do 28. júna sa z iniciatívy Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) koná tzv. IMPEL Review Initiative (IRI). Na území Slovenska sa koná prvýkrát.

Mimoriadne zhoršenie vôd Kyjovský potok

Mimoriadne zhoršenie vôd Kyjovský potok

Dátum: 13. 12. 2018

Inšpekcii životného prostredia dňa 12.12.2018 starosta obce Nižný Hrušov nahlásil znečistenie vodného toku Kyjovský potok.  Zamestnanci inšpekcie vykonali obhliadku uvedenej lokality pri ktorej  zistili, že v mieste kaskády pod merným objektom Parshallov žľab dochádza k speneniu povrchových vôd Kyjovského potoka. 

Prekročenie limitov azbestových vlákien v bratislavskej lokalite Slnečnice sa nepotvrdilo

Prekročenie limitov azbestových vlákien v bratislavskej lokalite Slnečnice sa nepotvrdilo

Dátum: 30. 11. 2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia si posvietila na podozrenia z ohrozenia životného prostredia v súvislosti s rozoberaním takzvaného umelého kopca v lokalite Slnečnice, Bratislava – Petržalka. Vedenie inšpekcie požiadalo Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov, ktoré je súčasťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre o odber vzoriek zo zeminy na umelom kopci. Zároveň, prostredníctvom nezávislého akreditovaného laboratória zabezpečila odber a analýzu štyroch vzoriek z voľného ovzdušia v rôznych vzdialenostiach od kopca.