Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Rozhodnutie o upustení od príloh k žiadosti

Dátum: 24. 04. 2019

Rozhodnutie o upustení od príloh k žiadosti podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 6218/OIPK-1406/05-Kč/370210104 zo dňa 15.11.2005, právoplatné dňa 05.12.2005 v znení neskorších zmien a doplnení, súčasťou ktorej je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby " Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO" prevádzkovateľovi sa stavebníkovi Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa pre prevádzku "Riadená skládka tuhých odpadov".

Verejná vyhláška_ Mapa_Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO

Dátum: 24. 04. 2019

Mapa pozemkov_Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO k rozhodnutiu o upustení od príloh k žiadosti podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 6218/OIPK-1406/05-Kč/370210104 zo dňa 15.11.2005, právoplatné dňa 05.12.2005 v znení neskorších zmien a doplnení, súčasťou ktorej je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby " Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO" prevádzkovateľovi sa stavebníkovi Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa pre prevádzku "Riadená skládka tuhých odpadov".

Verejná vyhláška_Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia_Farma Príbelce - chov hydiny

Dátum: 12. 04. 2019

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma Príbelce - chov hydiny“ Príbelce 322, 991 25 Príbelce. 

Verejná vyhláška_stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti_prevádzka_ Farma Príbelce - chov hydiny

Dátum: 12. 04. 2019

Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; prevádzka „Farma Príbelce - chov hydiny“.

Verejná vyhláška_zverejnenie údajov a informácií a výzva dotknutej verejnosti

Dátum: 12. 04. 2019

Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výzva

  • dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
  • dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Sprístupňovanie informácií

Dátum: 14. 12. 2017

Povinnými osobami na sprístupňovanie informácií v rámci Slovenskej inšpekcie životného prostredia sú:

  1. ústredie 
  2. inšpektoráty životného prostredia

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00