Verejná vyhláška_Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov, ktorý nie je nebezpečný" prevádzkovateľovi - stavebníkovi ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Dátum: 12. 02. 2019 Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný” prevádzkovateľovi – stavebníkovi ENVI – GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky.