Verejná vyhláška_Zverejnenie a výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania

Dátum: 30. 10. 2019

Zverejnenie údajov a informácií a výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Predmetom predkladanej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je zmena stavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládok odpadov, Skládka odpadov na nebezpečný odpad, 3. fáza výstavby“ kazeta č. 16a, ktorá bola povolená kolaudačným rozhodnutím  č. 9579-10280/37/2012/Zál/370180104/Z11 a stavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky Zohor, Skládka odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“, kazeta č. 16b, ktorá bola povolená kolaudačným rozhodnutím  č. 5522-28688/37/2013/Kuc/370180104/Z19K.