Postreky v lesoch

Dátum: 10. 05. 2019

Inšpektorát životného prostredia Bratislava SIŽP dnes odoslal generálnemu riaditeľstvu štátneho podniku  LESY SR, aj generálnemu riaditeľstvu štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR oznam o začatí štátneho dozoru zameraného na dodržiavanie ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a do doby jeho ukončenia zákazal aplikáciu postrekov proti mníške veľkohlavej.

Zákaz aplikácie je na území obhospodarovanom Lesmi SR, š.p., odštepnými závodmi: Šaštín, Smolenice, Topolčianky a Levice a na na území obhospodarovanom Vojenskými lesmi a majetkami SR š.p., odštepným závodom Malacky.