Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu (WT BREF))

Dátum: 09. 11. 2018

Európsky úrad pre IPPC (EIPPCB; z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) zverejnil na svojej webovej stránke finálnu verziu revidovaného referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu Best Availaible Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment  - WT BREF.

Dokument je prístupný na tejto adrese

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/JRC113018_WTbref.pdf