Plán činnosti na rok 2018


Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva – Plán hlavných úloh 2018

Por.

Číslo

NÁZOV ÚLOHY

(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín splnenia úlohy

Forma výstupu

I. PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE
1.

Kontrola pôvodcov a držiteľov odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva  

vedúci OIOH

priebežne

protokol, záznam

2.

Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zber a výkup odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva 

vedúci OIOH

priebežne

protokol, záznam

3.

Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov a zariadení na zneškodňovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva

vedúci OIOH

priebežne

protokol, záznam

4.

Kontrola povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa štvrtej časti zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva

vedúci OIOH

priebežne

protokol, záznam

5.

Kontrola nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva 

vedúci OIOH

priebežne

protokol, záznam

6.

Kontrola cezhraničného pohybu odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva

vedúci OIOH

priebežne

protokol, záznam

7.

Kontrola držiteľa zásob perzistentných organických látok  podľa zákona č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 515/2008 Z.z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva

vedúci OIOH

priebežne

protokol, záznam

8.

Kontrola povinností podľa zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

vedúci OIOH

priebežne

protokol, záznam

9.

Kontrola povinností podľa zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vedúci OIOH

priebežne

protokol, záznam

10.

Kontrola držiteľa odpadu z ťažobného priemyslu podľa zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu požiadaviek Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

vedúci OIOH

priebežne

protokol, záznam

11.

Operatívne kontroly na základe podnetov alebo na základe petícií, iné operatívne kontroly 

vedúci OIOH

priebežne

protokol, záznam

12.

Prešetrovanie sťažností a petícií podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

všetci predstavení

priebežne

zápisnica zo šetrenia sťažnosti, protokol, záznam

13.

Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní, rozhodovanie podľa § 106 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vedúci OIOH

riaditeľ IŽP

hlavný inšpektor

priebežne

rozhodnutie I. stupeň

rozhodnutie II. stupeň

14.

Vypracovanie štvrťročných plánov kontrolnej činnosti

vedúci OIOH

15.03.2018

15.06.2018

14.09.2018

14.12 2018

štvrťročné plány činnosti 

15.

Vypracovanie štvrťročných vyhodnotení kontrolnej činnosti

vedúci OIOH

12.01.2018

13.04.2018

13.07.2018

15.10.2018

štvrťročné vyhodnotenia  činností 

16.

Vyhodnotenie plnenia PHÚ  za rok 2017

Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2017

vedúci OIOH

hlavný inšpektor

12.01.2018

19.01.2018

vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2017

17.

Vyhodnotenie plnenia PHÚ  za I. polrok  2018

Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za I. polrok 2018

vedúci OIOH

hlavný inšpektor

10.07.2018

17.07.2018

vyhodnotenie plnenia PHÚ za I. polrok 2018

18.

Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2019

hlavný inšpektor

26.10.2018

PHÚ na rok 2019

II. LEGISLATÍVA
1.

Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov

hlavný inšpektor

podľa požiadaviek MŽP SR

stanovisko, návrhy

III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI


1.

Spolupráca s okresnými úradmi v sídle kraja a okresnými úradmi pri riešení problematiky odpadového hospodárstva

vedúci OIOH hlavný inšpektor

priebežne


2.

Spolupráca s inými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, organizáciami pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva a inými právnymi subjektmi

vedúci OIOH hlavný inšpektor

priebežne


IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
1.

Spolupráca  s ČIŽP

hlavný inšpektor

priebežne