Povinnosti držiteľa exemplára

  • Držiteľ exemplárov je povinný na požiadanie orgánu štátnej správy:

           1. preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti,

           2. predložiť evidenciu o exemplároch podľa zákona č.15/2005 Z.z.,  

           3. umožniť mu vykonať podrobnú identifikáciu a označenie exemplára,

           4. preukázať spôsob nadobudnutia exemplára.          

  • Držiteľ exemplárov je povinný uchovávať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu piatich
    rokov od vykonania posledného zápisu.
  • Podnikateľ, ktorý predáva  exempláre, je povinný na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne zverejniť: 

          a) podmienky na chov a pestovanie ním predávaných živých exemplárov druhov uvedených
               v prílohách A až D Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v platnom znení.

          b) informácie o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č.15/2005 Z.z. alebo Nariadenia Rady (ES)
               č. 338/97 v platnom znení pre kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na držbu kupovaného exemplára.

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne, na trhových miestach a burzách; za splnenie uvedených povinností na týchto miestach zodpovedá správca trhoviska alebo organizátor burzy.