preukazovanie pôvodu exemplára

Držiteľ živého exemplára vtáka, plaza cicavca, ktorý je zaradený do prílohy A nariadenia Rady(ES) č.338/97, je povinný preukázať pôvod preukazom o pôvode, ktorý vydáva okresný úrad. V prípade zmeny držiteľa exemplára, je pôvodný držiteľ povinný odovzdať novému držiteľovi preukaz o pôvode, ktorý sprevádza exemplár počas jeho života.  

Preukaz o pôvode sa nevyžaduje, ak držiteľ preukáže pôvod exemplára platným písomným dokladom vydaným podľa právnych predpisov EÚ napr.:

povolenie na dovoz
čl.4 nariadenia Rady (ES) 338/97
potvrdenie ( certifikát) na vykonávanie komerčnej činnosti
čl.8 ods. 3  nariadenia Rady (ES) 338/97
potvrdenie o osobnom vlastníctve 
čl. 37 nariadenia Komisie (ES) č.865/2006
potvrdenie o putovnej výstave
čl. 31 nariadenia Komisie ( ES)   č.865/2006