Vedenie evidencie

Každý, kto má v držbe  exempláre je povinný o nich viesť evidenciu. 

1. Evidenciu o živých exemplároch živočíchov tvorí:

    a) druhová karta exemplára živočícha       

 DRUHOVÁ KARTA
  Vtáky
Plazy
Cicavce

   b) kniha chovu a držby exemplára živočícha 

KNIHA CHOVU A DRŽBY
Ryby
Obojživeľníky
Bezstavovce

2. Evidenciu o neživých exemplároch živočíchov tvorí písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia
    exemplárov živočíchov:

Písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia exemplárov živočíchov; obsahuje najmä:
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára,
vedecké meno druhu exemplára,
počet nadobudnutých exemplárov,
údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1, ak sú známe
dátum nadobudnutia exemplára,
spôsob nadobudnutia exemplára.

Vedenie evidencie o exemplárov sa považuje  za vedenie evidencie podľa  zákona č.15/2005 Z.z., iba ak sú 
v nej uvedené úplné a pravdivé údaje.

Držiteľ exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, nie je povinný viesť evidenciu exemplára, ak sa na území Slovenskej republiky nezdržuje dlhšie ako šesť mesiacov.