Druhová karta

Druhovú kartu vedie každý držiteľ živých exemplárov plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 vyhlášky č.110/2005 Z.z.   Vzor druhovej karty - príloha č.5 vyhlášky č.110/2005 Z.z.

Do druhovej karty exemplára živočícha sa zapisujú údaje o držiteľovi exemplára a exemplári živočícha. Druhová karta exemplára živočícha sa zakladá pre každý druh samostatne a každý exemplár živočícha sa zapisuje do osobitného riadka.

Podnikateľ,  ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v druhovej karte ním označenej v záhlaví slovom "obchod" oddelene od druhových kariet exemplárov živočíchov určených na iné účely. 
Ak podnikateľ prevádzkuje viac prevádzkarní, evidencia sa vedie pre každú prevádzkareň osobitne.

Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č.338/97 oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte okresnému úradu doručením kópie časti druhovej karty
s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny.