Invázne druhy

Invázny druh je nepôvodný druh, ktorého introdukcia alebo samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť (§2 ods. 2 písm. r) zákona č 543/2002 Z.z. 

Nepôvodný druh je druh, ktorý sa vyskytuje mimo svojho prirodzeného areálu, ako aj mimo areálu v rámci svojho prirodzeného rozptylového potenciálu; za nepôvodný druh sa považuje aj kríženec jedincov pôvodného druhu a nepôvodného druhu (§ 2 ods. 2 písm. q) zákona č 543/2002 Z.z.).

Problémy spojené s rozširovaním nepôvodných druhov v našej prírode, si v posledných rokoch vyžiadali zakotvenie špecifických povinností priamo v zákone. Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa   reguláciu rozširovania nepôvodných druhov a  odstraňovanie inváznych druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov. Cieľom prijatých legislatívnych opatrení  je ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov. Šírenie a prenikanie cudzích (nepôvodných) druhov do ekosystémov a biotopov spôsobuje podstatné zmeny v  početnosti a druhovom zložení pôvodných druhov, čo  ohrozuje biologickú rozmanitosť. Nové druhy môžu priamo prispieť k poklesu výskytu pôvodných druhov rastlín a živočíchov až na úroveň ohrozenia ich existencie. Invázne nepôvodné druhy ohrozujú genetickú štruktúru domácich druhov, s ktorými sa krížia a môžu pôsobiť aj nepriamo prenášaním nových ochorení tzn. vyvolávať choroby poľnohospodárskych plodín a hospodárskych zvierat.

Základné povinnosti vo vzťahu k inváznym druhom sú stanovené v § 7 zákona č.543/2002 Z.z.o ochrane prírody 
a krajiny.

Invázne druhy živočíchov sú uvedené v prílohe č.2 vyhlášky č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z.

Invázne druhy rastlín sú uvedené v prílohe č.2a vyhlášky č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z.