Invázne druhy rastlín

Na účely zákona o ochrane prírody a krajiny sa za invázny druh považuje nepôvodný druh, ktorého introdukcia alebo samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť (§ 2 ods. 2  písm. r). Nežiaducimi vlastnosťami inváznych rastlín je, že sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov, čím znižujú biologickú rozmanitosť. Cieľom prijatých legislatívnych opatrení v oblasti rozširovania nepôvodných a inváznych druhov je ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov.

Táto ochrana zahŕňa reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov, sledovanie ich výskytu, veľkosti populácií, spôsobu ich šírenia, odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov. Mnohé nepôvodné a invázne druhy rastlín, ktoré sa k nám v minulosti dostali najmä z Ázie a Ameriky ako okrasné príp. medonosné rastliny, intenzívne zaberajú rozsiahle plochy v sídlach i vo voľnej krajine. 

Invázne druhy rastlín zásadným spôsobom ovplyvňujú a menia pôvodné druhové zloženie vegetácie, spôsobujú ekonomické škody a niektoré predstavujú pre človeka zdravotné riziko (peľové alergie, kožné reakcie resp. popáleniny).

Okrem biologického znehodnocovania pozemkov, invázne druhy rastlín v mnohých prípadoch poškodzujú povrchy ciest a úžitkových plôch, vytvárajú nepriechodnosť korýt vodných tokov a pod. Pri rozsiahlom rozšírení inváznych rastlín dochádza k navýšeniu nákladov na ich odstránenie, preto je efektívnejšie neodkladať ich odstraňovanie a riadiť sa pokynmi orgánov ochrany prírody.

Problémy spojené s rozširovaním nepôvodných druhov v našej prírode, si v posledných rokoch vyžiadali zakotvenie špecifických povinností priamo v zákone.

Vlastnosti inváznych druhov rastlín

  • vysoká konkurenčná schopnosť (vitalita, odolnosť voči stresom, dlhé obdobie kvitnutia a tvorby plodov, formovanie dominantného porastu v štádiu semenáčikov, rýchly vegetatívny rast juvenilných a reprodukčne dospelých jedincov),
  • schopnosť prežívať nepriaznivé obdobia (sucho, záplavy),
  • schopnosť rásť aj na odlišných typoch stanovíšť, ako je tomu na miestach ich prirodzeného výskytu,
  • dobré reprodukčné vlastnosti (vegetatívne rozmnožovanie pomocou podzemkov, hľúz; generatívne rozmnožovanie – tvorba veľkého množstva semien, vysoká klíčivosť semien, klíčiace semená nemajú zvláštne nároky na prostredie),
  • účinné mechanizmy rozširovania,
  • absencia alebo obmedzená frekvencia/hustota domácich prirodzených nepriateľov (predátorov, parazitov, chorôb).

Zoznam inváznych druhov rastlín je uvedený v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

Bylinné druhy 

ambrózia palinolistá
Ambrosia artemisiifolia
glejovka americká
Asclepias syriaca
pohánkovec( krídlatka)
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) 
boľševník obrovský
Heracleum mantegazzianum
netykavka žliazkatá
Impatiens glandulifera
zlatobyľ kanadská
Solidago canadensis
zlatobyľ obrovská
Solidago gigantea

Dreviny

pajaseň žliazkatý
Ailanhtus altissima
beztvarec krovitý
Amorpha ftuticosa
kustovnica cudzia
Lycium barbatum
javorovec jaseňolistý
Negundo aceroides