Základné povinnosti

Povinnosti  vo vzťahu k inváznym druhom rastlín stanovuje § 7b zákona č. 543/2002 Z.z.  

Invázne druhy rastlín je zakázané:
 DRŽAŤ
 DOVÁŽAŤ
 PREPRAVOVAŤ
 OBCHODOVAŤ 
 PESTOVAŤ A ROZMNOŽOVAŤ


 Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný:
 STARAŤ SA O POZEMOK tak , aby sa zamedzilo opätovnému šíreniu
 ODSTRAŇOVAŤ INVÁZNE DRUHY RASTLÍN ZO SVOJHO POZEMKU 

Spôsob odstraňovania inváznych druhov rastlín je stanovený v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu. Odstraňovanie druhu ambrózia palinolistá je potrebné vykonať už pred rozkvitnutím, najneskôr do 1. júla bežného roku. V prípade druhu boľševník obrovský je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. V prípade druhov pohánkovec ( Fallopia sp.) je potrebné výkop realizovať tak, aby
v zemi nezostali zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná v pôde regenerovať.

Odstraňovania inváznych druhov drevín  v zastavanom území obce je potrebné vykonávať s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať ochranu chránených druhov živočíchov (najmä hniezdiacich druhov vtákov). Odstraňovanie inváznych druhov drevín v zastavanom území obce sa odporúča plánovať a realizovať postupne, najmä v súlade so schválenými dokumentmi starostlivosti o dreviny.

Podľa  § 69 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane prírody obec obstaráva  a schvaľuje dokument starostlivosti
o dreviny, ktorý je východiskovým dokumentom na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny  v katastrálnom území obce. Dokument starostlivosti o dreviny by mal poskytnúť  prehľad aj o rozmiestnení, ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce. 

Okresný úrad upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku  na výskyt inváznych druhov rastlín
a povinnosť odstraňovania inváznych rastlín a takej starostlivosti, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu.
V zastavanom území obce upozorňuje vlastníkov pozemkov aj obec,v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza (na úradnej tabuli a na webovej stránke).