Základné povinnosti

Povinnosti  vo vzťahu k inváznym druhom živočíchov stanovuje § 7a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.


Invázne druhy živočíchov je zakázané:
 DRŽAŤ, CHOVAŤ, 
 ROZMNOŽOVAŤ
 OBCHODOVAŤ S NIMI
 PREPRAVOVAŤ
 DOVÁŽAŤ
 VYPÚŠŤAŤ DO VOĽNEJ PRÍRODY


 Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, užívateľ poľovného revíru,
užívateľ rybárskeho revíru alebo osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb 
sú povinní:
 ODSTRAŇOVAŤ INVÁZNE DRUHY ŽIVOČÍCHOV  


Spôsob odstraňovania inváznych druhov živočíchov je stanovený v prílohe č.2 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny.