Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 17 ods. 8 vyhlášky č.24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. obsahuje:

a)  meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa (ak ide o fyzickú osobu) alebo 

     - názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto  podnikania žiadateľa, 


b) - katastrálne územie

    - parcelné číslo, 

    - príslušnosť k zastavanému územiu obce 

    - druh pozemku, na ktorom drevina rastie, 

     - kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu  dreviny
       v teréne

c)   špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať:

      - druh,
      - počet,
      - zdravotný stav,
      - obvod  kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho
       rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu
,


d)  súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva
      z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho
      vlastníkom (správcom, nájomcom), a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný
      právny  vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie,

e)  odôvodnenie žiadosti.

Doklady podľa písm. b) a d) sa  nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.

Líniovými stavbami sú podľa stavebného zákona najmä ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,  diaľnice, cesty a miestne komunikácie,  stavby dráh, podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny, vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály, vedenia elektronickej komunikačnej siete, letiská, prístavy.

www.sizp.sk