O nás

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vznikla v septembri 1991, s pôsobnosťou vymedzenou pre oblasť vody a ovzdušia. Intenzívna tvorba legislatívnych noriem zameraných na ochranu životného prostredia podmienila v nasledujúcich rokoch aj rozširovanie pôsobnosti environmentálneho štátneho dozoru a v súčasnosti SIŽP pôsobí v ďalších štyroch oblastiach. Nové technológie pribúdajú veľmi rýchlo a ich zaraďovanie do praxe je v kontexte požiadaviek udržateľného rozvoja sprevádzané reguláciami úplne nových oblastí. To je pre SIŽP profesionálne veľmi náročná pozícia, neustála výzva, pretože aj keď pracovné agentúry ponúkajú i odborníkov ovládajúcich úplne nové a špeciálne technológie, nie sú to odborníci, ktorí tieto technológie ovládajú na takej úrovni, aby ich správne používanie mohli kontrolovať alebo povoľovať. Odbornú spôsobilosť špecialistov si musí SIŽP zabezpečiť sama. Je to nevyhnutnou podmienkou plnenia jej funkcie – zabezpečiť efektívny odborný environmentálny dohľad. Ako súčasť rezortu životného prostredia SR je na Slovensku rozhodujúcim orgánom pri presadzovaní environmentálnej legislatívy do praxe.