Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra SIŽP

Územná pôsobnosť inšpektorátov v odboroch : Inšpekcia ochrany vôd, inšpekcia ochrany ovzdušia, inšpekcia odpadového hospodárstva, inšpekcia ochrany prírody a krajiny a integrovaného povoľovania a kontroly

Územná pôsobnosť IŽP Banská Bystrica

Územná pôsobnosť IŽP Bratislava

Územná pôsobnosť IŽP Košice

Územná pôsobnosť IŽP Žilina

Územná pôsobnosť inšpektorátov v odbore biologickej bezpečnosti:

Územná pôsobnosť IŽP Banská Bystrica

Územná pôsobnosť IŽP Bratislava