Demänovská dolina

Dátum: 19. 10. 2018

Na základe podnetu zo Spiša bola inšpekcia na kontrole výstavby hotelového komplexu v blízkosti Národnej prírodnej pamiatky Vrbické pleso, v Demänovskej Doline, na území Národného parku Nízke Tatry. Miestnym šetrením boli stotožnené objekty zachytené na fotografiách priložených k podnetu a výkonom štátneho dozoru bolo zistené, že stavebník objednal výrub drevín v Demänovskej doline bez právoplatného súhlasu orgánu ochrany na výrub drevín a bez vyznačenia výrubu dreviny, a teda bez splnenia podmienok podľa § 47 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V rámci prípravy staveniska a realizácie stavby v Demänovskej doline s biotopom európskeho významu Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové, odstránením stromov a zemnými prácami zničil časť biotopu európskeho významu, rovnako bez súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 2 zákona č. č. 543/2002 Z.z.  Za uvedené protiprávne konanie inšpekcia vyvodí zodpovednosť v samostatnom konaní o inom správnom delikte.