Katedra genetiky PRIF UK

Dátum: 17. 10. 2018

Na Katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského sme vykonali kontrolu zameranú na dodržiavanie ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Na tejto katedre pracujú zamestnanci fakulty a študenti s mikroorganizmami a konštruktmi génov, ktoré sú zaradené do najnižšej rizikovej triedy, t.j. rizikovej triedy 1.  Údaje o používaných génoch a konštruktoch, s ktorými pracovali v období od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018 a ktoré boli oznámené príslušnému odboru Ministerstva životného prostredia SR dňa 22. 06. 2018, sú vecne správne a aj predpísaným spôsobom uvedené v dokumentácii na Katedre genetiky. Porovnaním právneho stavu so skutočnosťou - fyzickou kontrolou v laboratóriách č. B1-545, B1-505, B1-512 a B1-522 sme zistili drobné nedostatky v dodržiavaní správnej mikrobiologickej praxe, ktoré boli bezodkladne odstránené a z kontroly bol vyhotovený záznam č. 36/005/18/UP-Z.