Mimoriadne zhoršenie vôd

Dátum: 19. 10. 2018

Na základe hlásenia OO PZ Trnava riešila inšpekcia dňa 16.10.2018 mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) na povrchovom toku Dudváh v k.ú. Žlkovce. Pri riešení MZV bolo zistené, že výustným objektom vyteká do povrchového toku Dudváh v r.km. 13,3775 znečistená odpadová voda. MZV sa prejavilo zafarbením vody v toku a úhynom rýb. Odbor inšpekcie ochrany vôd Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra  ustanovil pracovnú skupinu. MZV je v štádiu riešenia.