Odumreté stromy v Žiline

Dátum: 05. 11. 2018

Inšpektorát životného prostredia Žilina začiatkom októbra 2018 riešil podnet na prešetrenie náhleho úhynu viacerých vzrastlých ihličnatých stromov rastúcich na ulici Riečnej v meste Žilina, na ľavom brehu vodného toku Rajčanka. Išlo o podozrenie, že nakoľko k úhynu drevín došlo vo veľmi krátkom čase v letných mesiacoch roku 2018, mohlo sa jednať o úmyselné konanie majiteľmi priľahlých nehnuteľností.

Šetrením boli zistené odumreté (suché), resp. odumierajúce jedince stromov druhu smrek obyčajný (Picea abies), pričom dreviny druhov jedľa biela (Abies alba), či smrek pichľavý (Picea pungens), ktoré rástli v rovnakom priestore, nejavili známky poškodenia. Z odumretých jedincov sa samovoľne odlupovala kôra, pod ktorou boli zreteľné chodby, tzv. požerky bližšie nešpecifikovaného podkôrneho hmyzu (s najväčšou pravdepodobnosťou niektorého druhu lykožrúta).  Na kmeňoch odumierajúcich jedincov boli zreteľné stopy po výtoku živice zo závrtových otvorov vytvorených pri vnikaní podkôrneho hmyzu pod kôru. Smrek obyčajný je plytko koreniaca drevina, ktorá však vyžaduje pre svoj rast dostatok vlahy. V dôsledku teplého a suchého leta boli tieto dreviny pod vplyvom stresových faktorov, čím sa stali atraktívne pre naletenie podkôrneho hmyzu. Z uvedeného je zrejmé, že tzv. kôrovcová kalamita sa nevyhýba ani drevinám v mestských aglomeráciách, na čo treba brať ohľad už pri voľbe druhového zloženia drevinových výsadieb v mestách.

Na výskyt odumretých drevín inšpekcia písomne upozornila vlastníka pozemku, ktorý je povinný sa o dreviny starať, ako aj príslušný orgán ochrany prírody vo veciach ochrany drevín, ktorým je Mesto Žilina.