PD Chynorany

Dátum: 17. 10. 2018

V Poľnohospodárskom družstve v Chynoranoch, Bernolákova ulica 202/18, na parcele s kukuricou siatou s názvom „Nadlické záhumnie“ sme vykonali kontrolu zameranú na zistenie prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v odobratých rastlinných materiáloch v zmysle § 4 zákona č.151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Takýmito kontrolami počas celej vegetačnej sezóny zisťujeme, či na Slovensku rastú geneticky modifikované organizmy. Pri kontrolách úradne odoberáme vzorky časti rastlín, ktoré dávame na analýzu do Národného referenčného laboratória pre geneticky modifikované organizmy. Toto laboratórium má flexibilnú akreditáciu v SNAS, čo znamená, že v ňom pracujú osoby spôsobilé modifikovať a validovať metódy akreditovaných činností a výsledky týchto analýz sú v EÚ akceptované bez potreby ich ďalšieho overovania. V odobratých a analyzovaných vzorkách kukurice siatej sme nezistili prítomnosť geneticky modifikovaných organizmov a z kontroly bol vyhotovený záznam č. 46/035/18/ZU-Z.