Pokuta za porušenie vodného zákona

Dátum: 05. 11. 2018

V poslednom období sa zvyšuje počet podnetov súvisiacich s porušovaním zákonných ustanovení v oblasti ochrany vôd pri ťažbe nevyhradených nerastov (štrkov a štrkopieskov). Inšpekcia prostredníctvom odboru inšpekcie ochrany vôd pri takýchto kontrolách sleduje plnenie si povinností ustanovených zákonom č. 364/2004 Z.z  (vodný zákon) v oblasti nakladania s vodami (odber vôd, vypúšťanie odpadových vôd, odkrývanie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby, zasypávania  odkrytých podzemných vôd) a v oblasti ochrany vodných pomerov (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami).

Ostatným takýmto podnetom bol prípad, kde inšpekcia pri výkone štátneho vodoochranného dozoru pri ťažbe štrkopieskov a pri likvidácii vyťaženej časti ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Sučany zistila:

  1. odkrývanie hladiny podzemných vôd  bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy na niektoré činnosti podľa ust. § 23 ods. 1 písm. d) vodného zákona;
  2. zasypávanie odkrytej hladiny podzemných vôd  bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy na niektoré činnosti podľa ust. § 23 ods. 1 písm. c) vodného zákona;
  3. zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (odpady schopné spôsobiť znečistenie podzemných vôd) a použitými obalmi znečisťujúcich látok, s ktorými sa v zmysle ust. § 39 ods. 8 vodného zákona má zaobchádzať ako so znečisťujúcimi látkami (motorová nafta, prísada do betónov STACHEMENT 2000, saponáty), v rozpore s ustanoveniami § 39 ods. 2 písm. b) vodného zákona;

    Za zistené porušenie ustanovení vodného zákona bola spoločnosti PREFA invest, a.s. uložená právoplatným rozhodnutím  pokuta v celkovej  výške 6 000,00 eur.