Uhynuté ryby vo vodnom toku Čierna voda

Dátum: 13. 11. 2018

SIŽP IŽP Košice OIOV v nedeľu 28. novembra 2018 prevzal hlásenie o výskyte uhynutých rýb vo vodnom toku Čierna voda v profile obce Stretávka.

Následne bola vykonaná ohliadka vodného toku, pri ktorej boli odobraté vzorky vody z vodného toku Čierna voda v úseku od prečerpávacej stanice až po cestný most v obci Stretáva. Spolu bolo odobratých päť vzoriek vody. Výsledky laboratórnych rozborov boli predložené 07.11.2018.

Pri obhliadke vodného toku v nedeľu pracovník SIŽP IŽP Košice OIOV v siedmich profiloch zmeral množstvo kyslíka vo vode, ktoré bolo od 1,4 do 1,9 mg/l. Pri cestnom moste v obci Stretáva bolo zistené množstvo kyslíka vo vode 6,52 mg/l. Takže zasiahnutý úsek bol cca 4,5 km. Za normálnych okolností by mal byť kyslík vo vode v rozpätí od 6,0 – 8,0 mg/l. Taktiež bolo zmerané pH = 7,7 a teplota voda cca 10°C. Zvýšené hodnoty amoniaku, pochádzajúceho z hnoja, zistený nebol.

Čo sa týka množstva uhynutých rýb spolu bolo vyzbieraných cca 850 kg.

Šetrením bolo zistené, že v uvedenom čase došlo z dôvodu nerovnováhy kyslíka vo vode k duseniu rýb s následným úhynom. Nerovnováha množstva kyslíka bola spôsobená premnožením jednobunkových mikroorganizmov, ktoré počas dňa pomocou fotosyntézy produkujú kyslík vo vode a v nočných hodinách (v čase nedostatku slnečného svitu), kyslík spotrebúvajú. Pri odumieraní sa jednobunkové organizmy usadzujú na dne, kde dochádza k ich hnitiu, pričom sa taktiež spotrebúva kyslík.

Úhyn rýb nebol spôsobený ľudskou činnosťou. Bol spôsobený nedostatkom kyslíka vo vode, ktorý spôsobilo premnoženie jednobunkových mikroorganizmov.