Rozhodnutia o pokute

Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2023: 

  • Rozhodnutie č. 8391300422/10798-43386 zo dňa 22.12.2022 o uložení pokuty účastníkovi konania Centrum biovied Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava za porušenie ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov

Rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2022: